Město Polička

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. února 2021

RM schvaluje Zprávy o činnosti za rok 2020 příspěvkových organizací: Tylův dům, se sídlem Polička; Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička; Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázky „Městské hradby v Poličce, části úseků SO21 a SO22 - stavební úpravy“, v uzavřené výzvě, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v II. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2021, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 221, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 3. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.198 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 309, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 3. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 103, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 3. 2021, dle důvodové zprávy.  Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení  č. 503, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 3. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.384 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v I. NP domu č.p. 52 na ul. Riegrova v Poličce. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 1.500 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 392/6 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 5 Kč/m2.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 40,23 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 40,23 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok,  dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu č.p. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ se zhotovitelem E-STAF s.r.o., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci za účelem sběru nepotřebného textilu a párované obuvi, se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Stráž nad Nisou, na dobu určitou, a to na jeden rok.

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR z podprogramu: "Podpora obcí s 3 001-10 000 obyvateli", dotačního titulu: "117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov " na realizaci akce „Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám. 160 “, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázky „Restaurování štukové výzdoby II.NP radnice v Poličce“  v uzavřené výzvě, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřízených městem Poličkou v době letních a vánočních prázdnin v roce 2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění projektu „Příběhy našich sousedů – Polička“ s POST BELLUM, o.p.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dohody č. 2021-01 a č. 2021-02 o vzájemné spolupráci na akce „Zahradní slavnost“ a „Zahradní slavnost na druhou“ uzavřené mezi Základní školou Na Lukách Polička a Spolkem přátel Základní školy Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, Smlouva o nájmu bytu bude ukončena ke dni 28. 2. 2021, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče/uchazečky na obsazení pozice strážník/strážnice Městské  policie  Polička ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje novelu Spisového a skartačního řádu s účinností od 1. 3. 2021, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.