Město Polička

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 3 ÚP Polička

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Palackého nám. 160, 572 01 Polička


Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                V Poličce, dne 19. 3. 2021

 

OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje

VYDÁNÍ

ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA

A současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA

PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3

Změnu č. 3 územního plánu Polička vydalo Zastupitelstvo města Polička jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 25. 2. 2021

opatřením obecné povahy č. 1/2021, které nabylo účinnosti dne 16. 3. 2021.

 

Opatření obecné povahy Změna č. 3 Územního plánu Polička (dále jen Změna č. 3 ÚP Polička) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Polička obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Do dokumentace Změny č. 3 ÚP Polička včetně odůvodnění a do dokumentace Úplného znění územního plánu Polička po změně č. 3 je možné nahlížet na Odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úseku územního plánování, Městského úřadu Polička a na Odboru správy majetku Městského úřadu Polička, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny ÚP.

Dokumentace Změny č. 3 ÚP Polička a dokumentace Úplného znění územního plánu Polička po změně č. 3 jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.

 

 

Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru územního plánování,

rozvoje a životního prostředí

Městského úřadu Polička