Město Polička

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27. září 2007

Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27. září 2007

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Bohumila Bednáře a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Nožku, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a MUDr. Vlastimila Slezáčka.

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2007.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 2/2007 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- VPS Polička, malá a sálová kopaná, ve výši 10.000,-- Kč, na turnaje celostátní ligy,
- Atletika o.s. Polička, ve výši 14.000,-- Kč, na závodní atletickou činnost,
- HC Spartak Polička, ve výši 10.000,-- Kč na činnost,
- SK Masokombinát Polička, ve výši 10.000,-- Kč na činnost,
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 10.000,-- Kč, na činnost,
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši 6.000,-- Kč, na činnost,
- Dětské informační centrum Polička, ve výši 40.000,-- Kč, na činnost centra,
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost organizace,
- Gymnázium Polička, ve výši 4.000,-- Kč, na projekt COMENIUS.

ZM schvaluje dobrovolné plátcovství DPH Města Poličky k 1. lednu 2008.

ZM neschvaluje:
a) vyčlenění částky 502 tis. Kč – ř.č. 104, kap. 20 - městská policie, na nákup laserového měřiče rychlosti a její přesunutí do rezervy a
b) překlasifikování příspěvku TJ Spartak ve výši 100 tis. Kč, ř.č. 146, kap. 41 - pokladní správa, na doplatek spotřeby za plyn v tenisové hale na bezúročnou půjčku se splatností v roce 2008.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2007.

ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání regulačního plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička a schvaluje vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, ostatních subjektů a veřejnosti, které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu projednání návrhu zadání regulačního plánu.

ZM schvaluje v souladu s § 64, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), návrh zadání regulačního plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička.

ZM schvaluje s účinností od 1. 10. 2007 dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička vydané v úplném znění ze dne 19. 12. 2005, který se týká doplnění a změn:
čl. V. zřizovací listiny „Doplňková činnost organizace“
- o pronajímání 1 třídy pro účely vzdělávací - jazykové kurzy pro děti
čl. VII. „Vymezení majetku ve správě organizace“
- o svěření dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku.
čl. VIII. „Vymezení majetkových práv a povinností organizace“ - Pronájem nemovitého majetku
- záměr musí být před uzavřením smlouvy zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím o pronájmu způsobem v místě obvyklým a na úřední desce MěÚ, aby mohli zájemci předložit své nabídky. To neplatí, jde-li o pronájem kratší než 30 dnů, nebo jde-li o pronájem právnické osobně zřízené obcí. Organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele rozhodnout o pronájmu na dobu určitou, nejdéle na jeden rok a v případech, kdy se jedná o pronájem kratší než 30 dnů, nebo v jednom týdnu nepřesáhne pět hodin. Zřizovatel rozhoduje o pronájmu majetku ve správě organizace delší než jeden rok.
Při pronájmu svěřeného majetku je organizace povinna sjednat výši nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. V nájemní smlouvě organizace vysloveně uvede, že se pronajímá majetek ve vlastnictví Města Poličky a organizace jej pronajímá v souladu se zřizovací listinou.

ZM schvaluje s účinností od 1. 10. 2007 dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Luční Polička vydané v úplném znění ze dne 19. 12. 2005, který se týká doplnění a změny:
čl. V. zřizovací listiny „Doplňková činnost organizace“
- o pronajímání místnosti v hospodářském pavilonu pro účely vzdělávací - jazykové kurzy pro děti, hra na flétnu
Čl. VII. „Vymezení majetku ve správě organizace“
- o svěření drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku.
Čl. VIII. „Vymezení majetkových práv a povinností organizace“ - Pronájem nemovitého majetku
- záměr musí být před uzavřením smlouvy zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím o pronájmu způsobem v místě obvyklým a na úřední desce MěÚ, aby mohli zájemci předložit své nabídky. To neplatí, jde-li o pronájem kratší než 30 dnů, nebo jde-li o pronájem právnické osobně zřízené obcí. Organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele rozhodnout o pronájmu na dobu určitou, nejdéle na jeden rok a v případech, kdy se jedná o pronájem kratší než 30 dnů, nebo v jednom týdnu nepřesáhne pět hodin. Zřizovatel rozhoduje o pronájmu majetku ve správě organizace delší než jeden rok.
Při pronájmu svěřeného majetku je organizace povinna sjednat výši nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. V nájemní smlouvě organizace vysloveně uvede, že se pronajímá majetek ve vlastnictví Města Poličky a organizace jej pronajímá v souladu se zřizovací listinou.

ZM schvaluje s účinností od 1. 10. 2007 dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Masarykova základní škola Polička vydané v úplném znění ze dne 19. 12. 2005, který se týká doplnění a změny:
čl. VII. „Vymezení majetku ve správě organizace“
- o svěření dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku.

ZM schvaluje s účinností od 1. 10. 2007 dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Na Lukách Polička vydané v úplném znění ze dne 19. 12. 2005, který se týká doplnění a změny:
čl. VII. „Vymezení majetku ve správě organizace“
- o svěření drobného dlouhodobého hmotného majetku.

ZM schvaluje s účinností od 1. 10. 2007 dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální základní škola Polička vydané v úplném znění ze dne 19. 12. 2005, který se týká doplnění a změny:
čl. VII. „Vymezení majetku ve správě organizace“
- o svěření drobného hmotného majetku.

ZM schvaluje s účinností od 1. 10. 2007 dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička vydané v úplném znění ze dne 19. 12. 2005, který se týká doplnění a změny:
čl. VII. „Vymezení majetku ve správě organizace“
- o svěření drobného hmotného majetku.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 3276/12 o výměře cca 25 m² v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 20,--/m² s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 5537/55, 5537/56, 5537/57, 5537/59, 5537/61, 5537/63, 5537/64 a 5537/65, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví s.r.o. Švanda Prima, Polička, do vlastnictví Města Poličky. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM ruší své usnesení č. 19b) ze dne 24. 5. 2007.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 5680/7 o výměře 26 m², p.p.č. 5680/16 o výměře 3228 m², p.p.č. 5680/19 o výměře 2230 m², p.p.č. 5680/20 o výměře 31 m² a p.p.č. 6540/1 o výměře 735 m² v k.ú. Polička. Město Polička jako obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 131/2 o výměře 140 m² v k.ú. Střítež. Kupní cena činí Kč 30,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4221/1, p.č. 4221/2 a st.p.č. 3292/3 v k.ú. Polička z vlastnictví České republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR, Praha 3, do vlastnictví Města Poličky.

ZM schvaluje:
a) výkup pozemku p.č. 3033 o výměře 240 m² v k.ú. Polička za kupní cenu ve výši Kč 28.800,--,
b) výkup pozemku p.č. 3000 o výměře 1801 m² v k.ú. Polička za kupní cenu ve výši Kč 20.000,--
c) směnu části pozemku p.č. 5944/4 o výměře cca 75 m² v k.ú. Polička za pozemek st.p.č. 567 o výměře 43 m² v k.ú. Polička ve vlastnictví Města Poličky s doplatkem ve výši Kč 5.000,-- ve prospěch Města Poličky.

ZM schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 182/10000 na společných částech domu č.p. 84 v ul. Kostelní v Poličce a na pozemku st.p.č. 8 pod stavbou do vlastnictví Města Poličky.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu objektu č.p. 485 vystavěného na pozemku st.p.č. 1255/1, pozemků st.p.č. 1255/1, 1255/2, 1255/3, 1255/4, 1255/5, dále pozemků p.č. 6494, 6493/1, 6493/2, 5152/6 a 5152/7, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, s podmínkou, že nemovitosti budou i nadále využívány pro oblast školství.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 22/1 o výměře 86 m² a pozemkové parcely č. 762/30 o výměře 221 m² v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1188/1 o výměře 501 m² v k.ú. Borová. Kupní cena činí Kč 30,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 245/1 o výměře cca 1000 m² v k.ú. Svojanov za účelem výstavby rodinného domku. Kupní cena činí Kč 50,--/m² s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej p.č. 6478 o výměře 634 m² a p.č. 4784/9 o výměře 387 m² v k.ú. Polička vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 391 ul. E. Beneše v Poličce. Kupní cena činí Kč 50,--/m² a bude uhrazena formou splátkového kalendáře po dobu 5-ti let. Kupující rovněž uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje bezúplatný převod st.p.č. 3214/2 o výměře 36 m² v k.ú. Polička z vlastnictví Města Poličky do vlastnictví TJ Spartak Polička. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej p.p.č. 1210/40 o výměře 2519 m², p.p.č. 1210/41 o výměře 2894 m² a části p.p.č. 1210/21 o výměře cca 2900 m², vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí u pozemků p.č. 1210/40 a p.č. 1210/41 Kč 450,--/m², u pozemku p.č. 1210/21 činí kupní cena Kč 250,--/m². Úhrada kupní ceny bude provedena ve třech splátkách ve výši dle důvodové zprávy. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 5769/46 o výměře cca 90 m² v k.ú. Polička.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1349/1 v k.ú. Borová označeného dle GP č. 513-214/2007 jako p.p.č. 1349/10 o výměře 1540 m² Obci Borová za účelem individuální bytové výstavby. Kupní cena činí Kč 50,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM ruší své usnesení č. 18 ze dne 12. 10. 2006.

ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Města Poličky označených jako p.p.č. 4877/37 o výměře 18368 m², p.p.č. 4877/39 o výměře 4797 m², p.p.č. 4877/40 o výměře 12479 m², p.p.č. 4877/65 o výměře 2118 m², p.p.č. 4877/77 o výměře 17530 m², p.p.č. 4877/82 o výměře 22645 m², p.p.č. 4877/84 o výměře 3735 m², p.p.č. 4877/85 o výměře 501 m², p.p.č. 4877/87 o výměře 6909 m², p.p.č. 4877/92 o výměře 16099 m², p.p.č. 4877/113 o výměře 9239 m², p.p.č. 4877/137 o výměře 2746 m² a p.p.č. 4877/146 o výměře 4521 m², vše v k.ú. Polička, za pozemky ve vlastnictví Poličských strojíren a.s., Polička, označené jako p.p.č. 6025/3 o výměře 36 m², p.p.č. 6352 o výměře 2440 m², p.p.č. 6354 o výměře 1616 m², p.p.č. 6355 o výměře 300 m², p.p.č. 6356 o výměře 330 m², p.p.č. 6358 o výměře 2165 m², p.p.č. 6360 o výměře 4187 m², p.p.č. 6361 o výměře 1695 m², p.p.č. 6362/4 o výměře 10065 m², p.p.č. 6363 o výměře 1355 m², p.p.č. 6364 o výměře 1956 m², p.p.č. 6365 o výměře 898 m², p.p.č. 6366/1 o výměře 6087 m², p.p.č. 6367 o výměře 1645 m², p.p.č. 6368 o výměře 1273 m², p.p.č. 6369/1 o výměře 519 m², p.p.č. 6371 o výměře 712 m² a p.p.č. 326/8 o výměře 139 m², včetně spodní stavby vlečky nacházející se na těchto pozemcích, vše v k.ú. Polička. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude řešen finančním doplatkem ve prospěch Města Poličky ve výši 500.000,-- Kč a provedením stavebních úprav železničního spodku vlečky na náklady Poličských strojíren a.s. Polička formou prosypu a zhutnění v šířce 2,5 - 3 m a v úseku od křížení s ulicí Družstevní (Hrubého mlýn) po křížení se silnicí II/362 tak, aby povrch tělesa bývalé vlečky mohl sloužit jako základ budoucí cyklostezky.

ZM schvaluje vložení vodovodního řadu PVC 90 (DN 80), délky 219 m, umístěného na pozemku p.č. 6127 v k.ú. Polička na ul. Družstevní, do hospodaření Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 5917/6 o výměře 157 m², p.č. 5917/9 o výměře 54 m², p.č. 5917/10 o výměře 38 m², p.č. 5952/3 o výměře 26 m², p.č. 5952/5 o výměře 761 m², p.č. 6164/2 o výměře 398 m², p.č. 6164/7 o výměře 201 m², p.č. 6164/8 o výměře 138 m², p.č. 6164/9 o výměře 177 m² a p.č. 6164/14 o výměře 104 m², vše v k.ú. Polička, z vlastnictví České republiky – příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, do vlastnictví Města Poličky.

ZM schvaluje pětiletou úrokovou sazbu u hypotečního úvěru na rekonstrukci Tylova domu, číslo smlouvy 115202139 s platností do 30. září 2012.

ZM schvaluje záměr Města Poličky týkající se výstavby 2 věží větrných elektráren v k.ú. Proseč o výkonu 2 MW každé elektrárny a pověřuje vedení města pokračovat v jednáních a zároveň průběžně informovat radu i zastupitelstvo města.

ZM schvaluje přijetí účelové dotace na rozšíření jednotného systému varování a vyrozumění do části města Poličky - Stříteže a dalších míst ve městě, pro plné využití systému zejména jako městského rozhlasu ve výši 250.000,-- Kč a zařazení projektu do rozpočtu města na rok 2008 se spoluúčastí ve výši 700.000,-- Kč.

ZM schvaluje převedení nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2007 na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička ve výši 2 mil. Kč do rozpočtu roku 2008.

ZM schvaluje vyčlenění částky cca 600 tis. Kč pro spolufinancování akce „Intenzifikace ČOV Polička – řízené odstraňování fosforu“ z rozpočtu na roky 2007-8, provedení výběru dodavatele a v případě získání finanční podpory z dotačních zdrojů zahájení akce.

ZM bere na vědomí informace o provedené privatizaci Informačního centra s komplexním vyhodnocením.

ZM bere na vědomí rezignaci PhDr. Zlaty Pražanové a odvolává ji z funkce členky Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.

ZM bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Hrad Svojanov ke dni 31. 8. 2007.


V Poličce dne 27. 9. 2007
…………………………………………             …………………………………………
      Jaroslav Martinů                    JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
            starosta                                     místostarostkaKompletní usnesení ZM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.