Město Polička

Nové aktuální akce roku 2022

Zastupitelé města schválili na svém jednání dne 16. června 2022 rozpočtové opatření č. 2/2022, které zahrnuje i výdaje na nové akce pro tento rok. Důvodem navýšení výdajů je i současná dobrá ekonomická situace a hospodaření města Poličky, zároveň vysoká inflace, kdy je lépe vydat finanční prostředky, také vyšší příjem města za prodej dřeva z našich lesů díky kůrovcové kalamitě.

Jedná se např. o tyto záměry: park v lokalitě Bezručova (2, 9 mil. Kč); dětské hřiště a obnova prameniště u Koryt v Lezníku (555 tis. Kč); finanční prostředky pro těžbu  dřeva (10 mil. Kč); nákup nákladního vozu na přepravu štípaného dřeva (1, 2 mil. Kč) - auto bude sloužit pro efektivnější přepravu štípaného paliva k zákazníkům, jejichž počet se razantně zvyšuje a současné technické vybavení nestačí pokrýt poptávku po palivovém dříví; pro ZŠ Na Lukách příspěvek na stahovací oponu do tělocvičny (250 tis. Kč); úpravy interiérů radnice ve 2. patře (1, 7 mil. Kč); příspěvek Městské knihovně Polička na projektovou dokumentaci na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení (1, 2 mil.  Kč); osvětlení hradeb 1. etapa a mostu (1 mil. Kč).

A zde některé záměry podrobněji.

Úpravy interiéru radnice

Návrh úpravy interiéru 2. NP v budově radnice byl zpracován již v roce 2015. Záměrem je nahradit necitlivé stavební úpravy z roku 1983 tak, aby byla zvýšena reprezentativnost prostor s větším důrazem na historický charakter budovy. Předmětem návrhu je především výměna stávajících parket za mozaikové se vzorem, nahrazení bílé výmalby barevnou, nahrazení novodobých kovových svítidel křišťálovými lustry a s tím související úprava elektroinstalace, pořízení krytů akumulačních kamen, pořízení replik historického nábytku záclon a závěsů.

Dostavba dětského oddělení v knihovně

Investiční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na dostavbu dětského oddělení. Záměr dostavby dětského oddělení byl zahrnut do rozpočtového výhledu na rok 2023 ve výši 20 mil. Kč. Z důvodu možnosti podání žádosti o dotaci IROP požádal ředitel Městské knihovny Polička o poskytnutí prostředků na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení ve výši 1 204 tis. Kč již v letošním roce. Projektová dokumentace bude řešit především dostavbu dětského oddělení, vybudování zázemí pro výuku přírodních věd, zastřešení stávajícího dvora. Předpokládaná cena za realizaci díla je 25 mil. Kč bez DPH, předpokládaná dotace ve výši 90 % uznatelných výdajů.

Park „Mezi domy“

Budoucí park „Mezi domy“ v lokalitě Bezručova je situován uprostřed zástavby rodinných domů na ulici B. Březovského. V rozpočtu města byly původně schváleny pouze prostředky na stavbu hřiště na volejbal a badminton s umělým povrchem.

ZM v červnu schválilo výdaje na pokrytí stavby celého parčíku. Je zde navržena jednoduchá síť cest tak, aby zajistila přístup k hlavním aktivitám parku – dřevěné sedací terase, herní sestavě a houpačkám, dále k veřejnému ohništi a hřišti s umělým povrchem. V prostoru parku jsou navržena místa k posezení s lavicemi. Součástí projektu je dále výsadba stromů, keřů, trvalek a travin.

Město Polička nasvítí gotické hradby

Celkové náklady pro tento rok jsou ve výši 3 mil. Kč. Projekt slavnostního nasvětlení hradeb je rozdělen do 3 samostatných etap - jižní část okruhu, severní a východní část a západní část). Částka 2 mil. Kč byla zařazena do rozpočtu letošního roku a na únorovém zastupitelstvu schválena se záměrem zrealizování I. etapy v roce 2022 – jižní část hradeb (celý pás v parku Na Valech). S ohledem na zdařilou rekonstrukci historického nýtovaného mostu vznikl nápad rozšířit tuto větev a doplnit projekt o nasvětlení mostu (1 mil. Kč). Předpokládaný termín realizace je červenec – listopad 2022. Jižní část osvětlovací soustavy bude umístěna v parku pod valem v místě bývalého parkánu a bude se skládat z 15 světlometů. Slavnostní osvětlení hlavního mostu v parku je navrženo zabudováním 24 ks lineárních světelných LED modulů.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města