Město Polička

Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                            V Poličce, dne 19. 08. 2022

 

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zprávy o uplatňování ÚP Pustá Kamenice zajistil v souladu s § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Pustá Kamenice, která je pořizována zkráceným postupem.

Protože na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu, pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 ve spojení s § 52 odst. 1 a § 53 odst. 2 stavebního zákona oznamuje

ZAHÁJENÍ OPAKOVANÉHO ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE
SE BUDE KONAT VE STŘEDU

5. ŘÍJNA 2022 v 1500 hod

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU PUSTÁ KAMENICE, Č. P. 64

Upravený návrh změny č. 1 územního plánu Pustá Kamenice (dále jen „“ÚP Pustá Kamenice“) je vystaven k veřejnému nahlédnutí na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (1. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě Pustá Kamenice v době

od 19. 8. 2022 do 12. 10. 2022.

V uvedené době je upravený návrh Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice rovněž vystaven na webových stránkách Města Poličky.

Zveme dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce, oprávněné investory a obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována, k účasti na opakovaném veřejném projednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 12.10.2022  stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání, tj. do 12. 10. 2022, může oprávněný investor dle ustanovení § 23a stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Ve stejné lhůtě mohou k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny uplatnit své připomínky sousední obce.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání, tj. do 12. 10. 2022 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny.

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160, 572 01 Polička.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

 

Pozn.:

  1. Stěžejní změnou oproti návrhu pro veřejné projednání je úprava zastavitelné plochy ZM1/Z17

(přehled úprav návrhu je patrný z textové části odůvodnění – kap. 2d. a 5., další úpravy vyplynuly z připomínek pořizovatele, uvedených v pokynech pro upravení dokumentace návrhu změny).

  1. Návrh změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice určený pro předchozí veřejné projednání je dosud vystaven na adrese http://www.policka.org/detail/19093/mestsky-urad/uzemni-planovani/Verejne-projednani-navrhu-Zmeny-c--1-UP-Pusta-Kamenice 

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

V příloze je k nahlédnutí dokumentace upraveného návrhu Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice.