Město Polička

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Jedlová

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Zastupitelstvo obce Jedlová, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s §55b odst. 7 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, na základě usnesení zastupitelstva č. 4/2022 ze dne 15. 9. 2022 

vydává

Změnu č. 1 územního plánu Jedlová s prvky regulačního plánu

formou opatření obecné povahy č. 1/2022.

 

Změnou č. 1 se mění Územní plán Jedlová především takto:

  • aktualizace zastavěného území,
  • přenesení do aktuální digitalizované mapy KN
  • zrušení zastavitelné plochy pro bydlení Z1
  • vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení Z1a, Z28 – Z38
  • doplnění prvků regulačního plánu
  • vymezení veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury VT1

Změna č. 1 územního plánu Jedlová obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres (výřezy) a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výřez).

Odůvodnění změny obsahuje také textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres (výřezy) a výkres předpokládaných záborů ZPF (výřezy).

Do Změny č. 1 územního plánu Jedlová a do úplného znění Územního plánu Jedlová po vydání změny č. 1 je možno nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, a na Obecním úřadě Jedlová, a dále je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Města Poličky.

Po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2022 bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona toto poskytnuto rovněž místně příslušnému stavebnímu úřadu, kterým je Stavební úřad Městského úřadu Bystré a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.

 

Změna č. 1 Územního plánu Jedlová je vydána formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Změna nabývá účinnosti spolu s doručením úplného znění Územního plánu Jedlová veřejnou vyhláškou podle § 55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

Pozn.: V příloze je k nahlédnutí dokumentace Změny č. 1 ÚP Jedlová a Úplné znění ÚP Jedlová po vydání změny č. 1