Město Polička

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                                 V Poličce 1. 2. 2023

 

OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje

VYDÁNÍ

ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE

A současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení

 

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE

PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

Změnu č. 1 územního plánu Pustá Kamenice vydalo Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 20. 12. 2022

opatřením obecné povahy č. 1/2022, které nabylo účinnosti dne 5. 1. 2023.

 

Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Pustá Kamenice (dále jen Změna č. 1 ÚP P. Kamenice) obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres  a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Odůvodnění změny obsahuje také textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů ZPF.

Do dokumentace Změny č. 1 ÚP P. Kamenice včetně odůvodnění a do dokumentace Úplného znění územního plánu P. Kamenice po změně č. 1 je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Pustá Kamenice, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny ÚP.

Dokumentace Změny č. 1 ÚP P. Kamenice a dokumentace Úplného znění územního plánu P. Kamenice po změně č. 1 jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.

 

Dokumentace Změny č. 1 ÚP P. Kamenice a dokumentace Úplného znění územního plánu P. Kamenice po změně č. 1 a údaje o nich a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část) jsou rovněž v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Města Polička. 

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

Pozn. V příloze je k nahlédnutí dokumentace Změny č. 1 ÚP P. Kamenice.