Město Polička

Informace ke změnám Územního plánu Polička

V současné době je projednávána změna č. 4 ÚP Polička a zároveň se formuje obsah změny č. 5 ÚP Polička.

Změna č. 4 je tzv. „technická“, kdy je pouze územní plán uváděn do souladu s požadavky jednotného standardu tak, aby bylo vyhověno zákonným požadavkům. Lze konstatovat, že změna č. 4 ÚP je pouze formálního rázu.

Důležitou změnou jak pro občany, tak pro město samotné, ale bude změna č. 5. Soupis požadavků na změny je součástí zprávy o uplatňování, která bude předložena pravděpodobně na nadcházejícím zasedání ZM 19. října. Případné schválení zprávy znamená to, že tyto návrhy budou součástí zadání pro odborného zpracovatele, budou se dále posuzovat z hlediska jejich přípustnosti, konkrétního obsahu a rozsahu v souladu s legislativním procesem. Návrh změny bude veřejně projednán, přičemž bude možné vznášet připomínky a námitky k jednotlivým bodům. Nakonec musí opět projít schválením zastupitelstvem.

O konání veřejného projednání, které předpokládáme až v příštím roce a dalších krocích ve vztahu ke změně územního plánu, budete včas informování prostřednictvím webu, Jitřenky a dalších komunikačních kanálů města, samozřejmě také oficiálně cestou veřejné vyhlášky a úřední desky.

Za OÚPRaŽP