Město Polička

Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚP Polička

Zastupitelstvo města Polička, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s §55b odst. 10 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění účinném do 31. 12. 2023, aplikovatelné na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  na základě usnesení zastupitelstva č. 8 ze dne 22. 2. 2024

vydává

Změnu č. 4 územního plánu Polička

formou opatření obecné povahy č. 1/2024.

 

Změnou č. 4 se Územní plán Polička uvedl do souladu s jednotným standardem. Jednalo se tedy o tzv. „technickou“ změnu. Nezbytnou součástí změny byla aktualizace zastavěného území - jiná věcná změna nebyla řešena.

Změna č. 4 územního plánu Polička obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Odůvodnění změny obsahuje také textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres.

Do Změny č. 4 územního plánu Polička a do úplného znění Územního plánu Polička po vydání změny č. 4 je možno nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, a dále je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Města Polička. 

 

Po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2024 bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona toto poskytnuto rovněž Městskému úřadu Polička, odboru správy majetku, místně příslušnému stavebnímu úřadu, kterým je Stavební úřad Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.

 

Poučení:

Změna č. 4 územního plánu Polička je vydána formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Změna nabývá účinnosti spolu s doručením úplného znění Územního plánu Polička veřejnou vyhláškou podle § 55 odst. 7 stavebního zákona.

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

Pozn.: v příloze je k nahlédnutí dokumentace Změny č. 4 ÚP Polička a Úplného znění ÚP Polička po vydání změny č. 4.