Město Polička

Směrnice pro poskytování informací

dle z. č. 106/99 Sb.

Článek 1

Základní ustanovení

Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací občanům a právnickým osobám zaměstnanci Města Poličky podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Článek 2

Poskytování informací

1. Informace jsou Městem Polička (dále jen „město“) poskytovány prostřednictvím úředních desek, vývěsních skříněk, Radničního zpravodaje a informačního centra.

2. V souladu se zákonem č. 106/99 Sb. (dále jen zákon) jsou informace žadatelům sdělovány ústně či písemně. Postavení tzv. povinného subjektu ve smyslu zákona má město

ve vztahu k informacím, které se vztahují k jeho působnosti dle zákona o obcích a k jeho činnosti dle zákonů zvláštních. Informace vyplývající z jednotlivých správních řízení jsou s ohledem na § 23 z. č. 71/67 Sb. o správním řízení neveřejné. Poskytováním informací za jednotlivé odbory jsou pověřeni vedoucí těchto odborů, a to zejména v případě vyřizování písemních žádostí.

Článek 3

Postup při podávání informací

I. Ústně podaná žádost

a) Ústní žádost o informaci je třeba směřovat na pracovníka, do jehož pracovní náplně daná problematika spadá nebo na vedoucího příslušného odboru. V této souvislosti se žadatel může informovat na podatelně na rozdělení činností mezi jednotlivými odbory, případně nahlédnout do organizačního řádu.
b) Na základě ústně podané žádosti se podávají informace jednoduchého charakteru, které nevyžadují delší časovou náročnost a odpověď není spojena s finančními náklady.

Ústní podání se neevidují a nepořizuje se písemný záznam.

II. Písemně podaná žádost

a) Podání žádosti

Písemné žádosti lze podat prostřednictvím podatelny nebo na příslušném odboru. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Z podání musí být patrné, komu je určeno a kdo je činí.

Písemnou žádost může žadatel podat i v případě, že mu nebyla na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústní žádost za dostačující.

b) Vyřizování žádosti

1. Pověřený pracovník posoudí obsah žádosti a

- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
- poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

2. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

- vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
- vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
- konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas a před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

c) Rozhodnutí

1. Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

2. Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného subjektu, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce.

3. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

4. Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal zamítavé rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

d) Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádost lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

e) Zpoplatnění

Podání informace se zpoplatňuje podle ceníku, který je nedílnou součástí této směrnice. Výpočet nákladů provádí odbor podávající informaci. Písemná informace bude žadateli poskytnuta pouze na základě potvrzení o provedení úhrady. Výjimečně lze od zaplacení úhrady upustit.

f) Evidence písemných žádostí

Všechny písemné žádosti o podání informace jsou centrálně evidovány na podatelně. Pokud bude žádost doručena osobně přímo na dotčený odbor, zajistí její příjemce zaevidování.

Vyřizování žádostí zajišťují jednotlivé odbory. Odbory vedou samostatný přehled

o došlých žádostech a o způsobu jejich vyřízení. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti jsou v kopii předávány na sekretariát.

Článek 4

Výroční zpráva

Výroční zprávu zpracovává nejpozději do 1. března následujícího roku sekretariát starosty.

Článek 5

Platnost směrnice

Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. 1. 2000.

V Poličce dne 30. 12. 1999
Mgr. Vít Češka
starosta