Město Polička

Jednání ZM a rekonstrukce zimního stadionu

Na čtvrtek 4. dubna 2024 bylo svoláno zasedání Zastupitelstva města Poličky. Na programu jednání byl jediný bod programu - rekonstrukce Zimního stadionu v Poličce.  Starosta města svolal zastupitelstvo na základě žádosti opozičních zastupitelů. Vzhledem k tomu, že program nebyl schválen, bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Rádi bychom Vám tímto sdělili informace o vývoji celé situace, o aktuálním stavu a také o důvodech, proč koaliční zastupitelé neodsouhlasili program jednání a tento bod byl odložen na pozdější dobu.  

Vývoj situace:

Rekonstrukce zimního stadionu je technicky velmi složitá záležitost, která se aktuálně řeší již od konce roku 2022.  V uvedeném roce se na město obrátil provozovatel T.E.S. s.r.o. s informací, že plášť střechy je ve špatném technickém stavu a byla by potřebná kompletní oprava. Bylo nutné oslovit techniky a projektanty z f. Llentab (dodavatel haly) s dotazem, jak vzniklou situaci řešit.

Poté se složitě a v několika krocích diskutovaly možnosti řešení. Snaha byla o optimální variantu vzhledem k nákladům a bezpečnosti stavby.  Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání 7. prosince 2023 usnesení k realizaci opravy zimního stadionu: „ZM schvaluje záměr realizace a financování investiční akce Rekonstrukce zimního stadionu v Poličce se závazkem financování v roce 2024 do výše 40 mil. Kč.“

Naprosto zásadní je fakt, že hala je, a i v minulosti byla, bezpečná a provozuschopná, probíhají zde pravidelné prohlídky a jsou k dispozici odborné posudky.

Aktuální stav ke dni 4. 4. 2024:

Na základě diskusí nad vypracovanou projektovou dokumentací rada města zrušila realizační soutěž a zadala úkol jednat s projektanty o variantě, která by nebyla podmíněna mimo jiné monitorovacím systémem a splňovala by plně normy únosnosti (zatížení sněhem). Bezpečnost je na prvním místě.

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 dopoledne se uskutečnilo jednání s projektanty, zápis dostali všichni zastupitelé k dispozici. Vedení města tedy poskytuje informace, je otevřené a netají své postupy a kroky. Po čtvrtečním jednání s projektanty má vedení města Poličky za to, že pro další rozhodnutí zastupitelstva ohledně způsobu rekonstrukce haly by měla být vypracovaná jednoduchá studie shrnující technické, finanční a časové nároky pro případné další varianty. V zásadě se jedná o několik možných variant – např. o posílení stávající konstrukce haly nebo realizace zcela nové haly. Následně by zpracované podklady projednali zastupitelé a zodpovědně rozhodli – předpoklad je červen tohoto roku.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města