Město Polička

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 2. 2008

Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 2. 2008

ZM schvaluje doplnění programu bodu č. 10 Různé za c), a to: o projednání petice proti omezení dopravy ve městě ze dne 27. 2. 2008.

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, MUDr. Patrika Lisého a paní Marii Kučerovou.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením zápisu Mgr. Jana Putnu a Mgr. Davida Šafáře.

ZM schvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu Města Poličky na rok 2008 takto:
Kapitola Životní prostředí a vodní hospodářství – zvýšení finančních prostředků na čištění části přítoku Synského rybníka – běžné výdaje + 250,0 tis. Kč.

ZM
I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2008
příjmy ve výši 231.412,2 tis. Kč
výdaje ve výši 236.966,1 tis. Kč
schodek ve výši 5.553,9 tis. Kč, který je kryt třídou 8 – financování.

Závaznými ukazateli na rok 2008 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši 209.558,7 tis. Kč
- kapitálové příjmy ve výši 21.853,5 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů ve výši 5.326,4 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši 17.640,5 tis. Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.

II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2008 dle důvodové zprávy.

ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička a dodržování schválených Pravidel pro poskytování těchto příspěvků.

ZM schvaluje přechod zřizovatelské funkce vůči Speciální základní škole Polička z Města Poličky na Pardubický kraj s účinností od 1. 9. 2008.

ZM schvaluje s účinností od 1. 3. 2008 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Polička, Hegerova 427 vydané v úplném znění dne 19. 12. 2005, který se týká doplnění a změny čl. VII zřizovací listiny (vymezení majetku ve správě organizace) o předání nemovitého majetku do správy.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 1/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 2/2008, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 2/1992, kterou se upravují některé otázky související s nájmem bytů ve Městě Polička.

ZM schvaluje realizaci projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, pokud město obdrží dotaci z ROP NUTS II Severovýchod dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z evropského programu ROP NUTS II Severovýchod na projekt Centrum Bohuslava Martinů v Poličce.

ZM schvaluje předpokládanou výši rozpočtu realizace a provozních ročních ztrát Centra Bohuslava Martinů v Poličce dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a Městských památkových zón pro rok 2008 na akci: „Stavební opravy hradeb (gotického opevnění Poličky) v části úseku SO 16 – bašta, Na Valech, za č.p. 4 v Poličce“ a přiznává povinný finanční podíl na obnově kulturní památky dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domě č.p. 940 na st.p.č. 3074 a v domě č.p. 941 na st.p.č. 3073 v obci a k.ú Polička, a to bytové jednotky č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 v domě č.p. 940 a bytové jednotky č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně podílů na výše uvedených pozemcích a na společných částech domu, dle pravidel uvedených v důvodové zprávy.

ZM schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 1. února 2008 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí vyjádření T.E.S. s.r.o. Polička k Protokolu o kontrolním zjištění ze dne 23. 11. 2007.

ZM bere na vědomí petici proti omezení dopravy ve městě ze dne 27. 2. 2008 s tím, že zástupce signatářů písemně doloží konkretizaci požadavků radě města. Zároveň ZM ukládá radě města vznesené požadavky projednat a následně informovat ZM dne 24. 4. 2008.


V Poličce dne 28. února 2008     Jaroslav Martinů, v.r.            JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r. 
           starosta                                      místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.
Audio záznam zde.