Město Polička

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 4. 2008

Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 4. 2008

ZM volí za členy návrhové komise pana Mgr. Petra Nožku, MVDr. Jiřího Teplého a pana Rostislava Koumara.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením zápisu RNDr. Milana Janečku a pana Bohumila Bednáře.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2008.

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené podle ust. § 51 občanského zákoníku, jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran při realizaci projektu ze Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro projekt s názvem „Propagace oblasti Českomoravské pomezí“ ze dne 26. 7. 2007, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Polička – p.p.č. 6147/4 o výměře 31 m2, části p.p.č. 6149/1 o výměře cca 35 m2 a části p.p.č. 5317/5 o výměře cca 10 m2 vymezených stávajícím oplocením zahrady. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 5944/2 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5769/57 o výměře 61 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej bytu č. 14 v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu 293/10000 na společných částech domu č.p. 932, 933 a na zastavěném pozemku st.p.č. 3058, 3059, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy. Kupní cena bude uhrazena formou splátek do 10-ti let s tím, že při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno 25% kupní ceny.

ZM schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch Města Poličky k zajištění pohledávky na úhradu nezaplacené kupní ceny nebo její části vyplývající z kupní smlouvy na koupi bytu č. 14 v domě č.p. 932, 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 55 o výměře 402 m2, pozemku – původ PK č. 146/3 o výměře 212 m2, části pozemku p.č. 658/12 o výměře cca 60 m2, části pozemku – původ PK č. 658/7 o výměře cca 320 m2 a části pozemku – původ PK 146/2 o výměře cca 5 m2,vše v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 124/1 o výměře 513 m2 v k.ú. Střítež. Kupní cena činí Kč 10,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6/2 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Předměstí, dle podmínek OÚPRaŽP. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 185/2 o výměře 6500 m2 a pozemku p.č. 184 o výměře 15573 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí 1,5 násobek znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej p.p.č. 1824/1 o výměře 1116 m2, p.p.č. 762/13 o výměře 223 m2, p.p.č. 762/38 o výměře 122 m2, p.p.č. 762/59 o výměře 171 m2, p.p.č. 43/3 o výměře 122 m2, p.p.č. 764/12 o výměře 430 m2, p.p.č. 762/14 o výměře 780 m2, p.p.č. 762/46 o výměře 1481 m2, p.p.č. 762/31 o výměře 1445 m2, p.p.č. 1844 o výměře 348 m2, p.p.č. 764/24 o výměře 351 m2 a p.p.č. 764/26 o výměře 153 m2, vše v k.ú. Rohozná, Obci Rohozná, za kupní cenu Kč 5,--/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 170/4 o výměře 79 m2 za pozemky p.č. 169/3 o výměře 48 m2, části p.p.č. 5927 o výměře cca 35 m2 a části p.p.č. 6516 o výměře cca 63 m2 ve vlastnictví Města Poličky, vše v k.ú. Polička. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků doplatí ve výši Kč 150,--/m2. Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky OÚPRaŽP uvedené ve stanovisku ze dne 10. 4. 2008.

ZM předběžně souhlasí s umístěním dětského hřiště s pískovištěm a prolézačkami na pozemku p.č. 169/2 ve vlastnictví Města Poličky a se zásahem požárně nebezpečného prostoru stavby venkovního posezení v ul. Parkány na městský pozemek p.č. 6233.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 4220/23 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Polička, za účelem výstavby řadové garáže. Kupní cena činí Kč 200,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje účast města Poličky v projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím v roce 2008“, včetně příslušné finanční spoluúčasti dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí stanovisko RM k požadavkům signatářů petice proti omezení dopravy ve městě ze dne 27. 2. 2008.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 3/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2007 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 4/2008.

V Poličce dne 24. dubna 2008

…………………………………………                     ……………………………………….
     Jaroslav Martinů                           JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
           starosta                                           místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička a k poslechnutí na zvukovém záznamu.