Město Polička

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 11. 9. 2008

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, Mgr. Miroslava Popelku a pana Eduarda Střílka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana RNDr. Milana Janečku, ověřením pana Jiřího Hejtmánka a pana Rostislava Koumara.

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2008.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2008.

ZM schvaluje zařazení částky 100 tis. Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Tylův dům na rok 2009 a pověřuje ředitelku Tylova domu k zajištění programu koncertu a vyjednáváním pro zařazení tohoto koncertu do programu Smetanovy Litomyšle pro rok 2009.

ZM neschvaluje znění usnesení, ve kterém ZM souhlasí se zařazením města Poličky do programu Smetanovy Litomyšle pro rok 2009. Zároveň ZM souhlasí s uvolněním finančního příspěvku z rozpočtu města na rok 2009 ve výši 100 tis. Kč a podporuje kroky, které budou učiněny pro zajištění programu.

ZM schvaluje realizaci projektu „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ včetně jeho financování dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb) za rok 2007.

ZM bere na vědomí informace o záměru výstavby domova pro seniory v Bystrém dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Poličky pro projednání bodu programu ZM č. 6) – Opatření obecné povahy Regulační plán Polička – lokalita Mánesova v termínu 10/2008.

ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova včetně vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek dotčených orgánů, ostatních subjektů a veřejnosti, které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu řízení o návrhu regulačního plánu.

ZM neschvaluje znění usnesení, ve kterém ZM souhlasí s vypořádáním připomínek uplatněných veřejností v průběhu řízení o návrhu regulačního plánu.

ZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 62, odst. 1 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává v souladu s ustanovením § 69, odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy Regulační plán Polička - lokalita Mánesova.

ZM schvaluje odpis nedobytné pohledávky v účetnictví Mateřské školy Čtyřlístek Polička dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje odpis pohledávky z účetní evidence příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 41/2 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Lezník, firmě NOVABRIK CZECH s.r.o., Polička. Kupní cena činí 30,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně vyhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 41/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Lezník společnosti Agro družstvo Sebranice. Kupní cena činí 30,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně vyhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6149/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM ruší své usnesení č. 22 ze dne 28. 6. 2007.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 297/7 výměře cca 600 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup podílu 193/3600 na pozemku p.č. 1644/3 v k.ú. Polička za kupní cenu ve výši 5.000,-- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Polička.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směně pozemku p.č. 5492/1 o výměře 2580 m2 za část pozemku p.č. 5454/1 a část pozemku p.č. 5469/2 o celkové výměře cca 1134 m2 ve vlastnictví Města Poličky, vše v k.ú. Polička. Veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí Město Polička.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5537/54 o výměře 468 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2263/2 o výměře 219 m2 v k.ú. Polička společnosti THT, s.r.o., Polička. Kupní cena činí 200,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 5920/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200,-- Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 5454/40 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 200,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 6237/1 o výměře 2968 m2 v k.ú. Polička od a.s. České dráhy, se sídlem Praha 1. Kupní cena činí Kč 182.500,--.

ZM odkládá prodej stavby občanského vybavení (autobusové čekárny v ul. Hegerova) na stavební parcele č. 1679/2 včetně st.p.č. 1679/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Polička.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 5518/7 označené dle nového GP jako p.č. 5518/13 o výměře 14 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 590,-- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s výkupem pozemku uhradí Město Polička.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 762/17 o výměře 596 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 62/1 označeném dle GP č. 99-9/2008 jako p.p.č. 62/6 o výměře 91 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 30,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 146 označené dle GP č. 1400-135/2004 jako p.p.č. 6234/5 o výměře 1 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 6062/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM ruší své usnesení č. 22/b, 23/b a 24/b ze dne 12. 6. 2008.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1258/3 o výměře 1339 m2, pozemku p.č. 1258/5 o výměře 1750 m2, pozemku p.č. 1258/7 o výměře 1986 m2, pozemku PK č. 1159/1 o výměře 75 m2 a pozemku PK č. 1258/1 o výměře 3386 m2, vše v k.ú. Borová. Kupní cena činí Kč 10,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1157/1 o výměře 8327 m2, části pozemku p.č. 1157/2 označeném dle GP č. 544-536/2008 jako p.č. 1157/2 o výměře 12239 m2, části pozemku p.č. 1166/1 označeném jako p.č. 1166/3 o výměře 789 m2 a p.č. 1166/4 o výměře 2259 m2, části pozemku p.č. 1162/5 označeném jako p.č. 1162/7 o výměře 23208 m2, vše v k.ú. Borová. Kupní cena činí Kč 668.110,--. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení geometrického plánu.

ZM neschvaluje znění usnesení, ve kterém ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1162/1 označeném dle GP č. 544-553/2008 jako p.č. 1162/9 o výměře 18442 m2 v k.ú. Borová, za podmínky zřízení věcného břemene pro manipulaci, skladování a přibližování dřeva pro potřeby odboru lesního hospodářství MěÚ Polička. Budoucí vlastník nebude uplatňovat žádné škody vzniklé na předmětném pozemku.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1162/1 označeném dle GP č. 544-553/2008 jako p.č. 1162/9 o výměře 18442 m2 v k.ú. Borová.

ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2009 dle předloženého návrhu.V Poličce dne 11. 9. 2008
…………………………………………..                           ……………………………………..
       Jaroslav Martinů                                 JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
            starosta                                                    místostarostka

Kompletní znění usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města. Zvukový záznam (37MB) zde.