Město Polička

Územně analytické podklady a technická infrastruktura v území správního obvodu ORP Polička

Územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Polička v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, byly poprvé pořízeny koncem roku 2008.
V souladu s požadavky stavebního zákona byly následně pořízeny 1., 2. a 3. úplná aktualizace ÚAP správního obvodu ORP Polička (2010, 2012, 2014).

Dne 15.11.2016 byla předána Krajskému úřadu Pardubického kraje 4. úplná aktualizace 2016 ÚAP správního obvodu ORP Polička zpracovaná dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 500/2006 Sb.
 
Pořizovatel 4. aktualizace ÚAP:     Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Zpracovatel 4. aktualizace ÚAP:    Městský úřad Polička - odbor územního plánování, rozvoje a
                                                  životního prostředí, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
 
4. úplná aktualizace 2016 ÚAP správního obvodu ORP Polička je zveřejněna zde (viz přílohy):
1. Textová část:
     Část A. Aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území
     Část B. Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území
2. Grafická část:
     2.a. Výkres hodnot území
     2.b. Výkres limitů využití území
     2.c. Výkres záměrů na provedení změn v území
     2.d. Problémový výkres
 

 
Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění