Město Polička

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 26. 2. 2009

ZM volí za členy návrhové komise pana Eduarda Střílka, pana RNDr. Milana Janečku a Mgr. Jana Matouše.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením pana Jiřího Hejtmánka a paní Marii Kučerovou.

ZM:

I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2009
příjmy ve výši 307.749,7 tis. Kč
výdaje ve výši 330.483,2 tis. Kč
schodek ve výši 22.733,5 tis. Kč,
který je kryt třídou 8 – financování.

Závaznými ukazateli na rok 2009 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši 221.734,7 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 86.015,0 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů 5.558,3 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši 12.626,2 tis. Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé
kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.

II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2009.

ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička a dodržování schválených Pravidel pro poskytování těchto příspěvků.

ZM schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. (IČ 45244782) do výše 15 mil. Kč na překlenutí časového nesouladu příjmů a výdajů se splatností do jednoho roku.

ZM souhlasí s prodejem 11 kusů obrazů z evidence Městského muzea a galerie Polička dle důvodové zprávy a s ponecháním získaných finančních prostředků v rozpočtu městského muzea.

ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1744/3, st.p.č. 3725/1 a podílu 9/12 na pozemcích p.p.č. 1744/4 a st.p.č. 3725/2 a dále pozemků st.p.č. 3225/1, p.p.č. 6222/4, 6222/5, 6222/6, 6222/7, 6222/8, 6222/11, 2134/8, 2134/9, 2134/10, 2134/11, 2134/12, 2134/13, 2134/14, 2134/15, 2134/16 a 2134/17, vše v k.ú. Polička, společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem v Poličce, Jiráskova 977. Kupní cena bude činit dle znaleckého posudku č. 2366/2008 a č. 2367/2008 Kč 781.271,-- s tím, že v roce 2009 bude splátka činit 500.000,-- Kč a v roce 2010 bude splátka ve výši 281.271,-- Kč.

ZM schvaluje záměr nepeněžitého vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem v Poličce, Jiráskova 977, a to stavby garáží s dílnou postavené na st.p.č. 3725/1 a na st.p.č. 3725/2, stavby ocelové haly postavené na st.p.č. 3225/1, stavby skladu postaveného na st.p.č. 3226, stavby skladu postaveného na st.p.č. 3227/1 a 3227/2 a stavby skladu postaveného na st.p.č. 3228/1 a 3228/2, vše v k.ú. Polička. Hodnota vkládaných nemovitostí bude určena na základě znaleckého posudku zpracovaného znalcem ustanoveným soudem.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 6141/18 o výměře 30 m2 v k.ú. Polička od společnosti
MA – Development s.r.o., se sídlem v Kroměříži. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

ZM schvaluje prodej parcely č. 6062/6 o výměře 489 m2 a parcely č. 1228/36 o výměře 33 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje prodej části parcely č. 6062/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Polička.

ZM schvaluje prodej stavební parcely č. 3168 o výměře 11 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 20,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov důchodců v Poličce dle předloženého návrhu.

ZM schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Poličky účinností od 1. března 2009 dle důvodové zprávy.
 


V Poličce dne 26. února 2009

 


                  Jaroslav Martinů, v.r.                                     JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r.
                      starosta                                                                 místostarostka

 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
zvukový záznam (14MB) zde.