Město Polička

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 3. 2009

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Petra Nožku, pana Bohumila Bednáře a RNDr. Milana Janečku.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a Mgr. Davida Šafáře.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2009 na akci: „Stavební opravy hradeb (gotického opevnění Poličky) – úsek SO 16 – bašta, Na Valech, za č.p. 4, ul. Masarykova, a část hradebního úseku SO 04 – za č.p. 103 a 104, ul. Václavská, část parkánové zdi“ a přiznává povinný finanční podíl na obnově kulturní památky.

ZM neschvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Projektová dokumentace na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Poličce“ s tím, že předpokládané investiční náklady na realizaci stavby nesmí překročit částku 50 mil. Kč včetně DPH, přičemž případné jednotlivé etapy budou investičně do 20 mil. Kč bez DPH.

ZM neschvaluje odložení projednání zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Projektová dokumentace na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Poličce“ a její následné přepracování.

ZM neschvaluje odložení projednání zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Projektová dokumentace na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Poličce“ a její následné dopracování včetně specifikací.

ZM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Projektová dokumentace na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Poličce“ s tím, že předpokládané investiční náklady na realizaci stavby nesmí překročit částku 50 mil. Kč včetně DPH, přičemž případné jednotlivé etapy budou investičně do 20 mil. včetně DPH.
I. etapa bude obsahovat minimálně
- řešení nosnosti stropu v bazénové hale včetně podhledů,
- rozvody vzduchotechniky a elektroinstalace včetně osvětlení,
- řešení hygienického hlediska provozu podle vyhlášky č. 135/2004 Sb. a návazných norem a předpisů,
přičemž částka I. etapy bude do 15 mil. Kč včetně DPH.

ZM schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade stávajícího pracoviště Czech POINT pro Město Polička ze dne 20. 3. 2009.


V Poličce dne 23. 3. 2009

Jaroslav Martinů, v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
Zvukový záznam (26MB)
zde.