Město Polička

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 4. 2009

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 4. 2009

ZM volí za členy návrhové komise pana Rostislava Koumara, paní Marii Kučerovou a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Šafáře, ověřením zápisu pana Eduarda Střílka a Mgr. Jana Matouše.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2009.

ZM schvaluje změnu textu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička tak, že text „Památník Bohuslava Martinů“ se nahrazuje textem „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“, text „oddělení“ je nahrazen textem „středisko“.

ZM schvaluje prodej části parcely č. 6140/1 označené jako st.p.č. 3812/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej parcely č. 61 o výměře 68 m2, p.č. 748/6 o výměře 599 m2, p.č. 748/17 o výměře 33 m2 a p.č. 746/15 o výměře 210 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej parcely č. 6236/1 o výměře 29 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje prodej bytu č. 7, velikosti 1+1 a bytu č. 10, velikosti 1+0 v domě č.p. 520 na ulici Paseky v Poličce a schvaluje ponechání bytů ve vlastnictví Města Poličky jako bytů nájemních pro účely sociálního bydlení.

ZM schvaluje prodej domu č.p. 182 na stavební parcele č. 1020 včetně stavební parcely č. 1020 o výměře 172 m2 a pozemkové parcely č. 1959/13 zahrada o výměře 147 m2, vše v obci a k.ú. Polička. Prodej bude realizován formou veřejné dražby s vyvolávací cenou ve výši 1.500.000,-- Kč.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku st.p.č. 3292/3 o výměře 232 m2 v obci a k.ú. Polička z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Poličky.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 5 v domě č.p. 940 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 35/1000 na společných částech domu č.p. 940, 941 a na pozemcích označených jako stavební parcela č. 3073 a č. 3074, vše v obci Polička, části obce Horní Předměstí a k.ú. Polička, při zaplacení kupní ceny ve výši dle znaleckého posudku Kč 594.000,-- formou splátkového prodeje na dobu 10 let. Prodej bytu tímto způsobem je uskutečněn z důvodu sociální situace žadatelů.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č.13 v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 38/1000 na společných částech domu č.p. 940, 941 a na pozemcích označených jako stavební parcela č. 3073 a č. 3074, vše v obci Polička, části obce Horní Předměstí a k.ú. Polička, při zaplacení kupní ceny ve výši dle znaleckého posudku Kč 627.160,-- formou splátkového prodeje na dobu 10 let. Prodej bytu tímto způsobem je uskutečněn z důvodu sociální situace žadatelů.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 16 v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 36/1000 na společných částech domu č.p. 940, 941 a na pozemcích označených jako stavební parcela č. 3073 a č. 3074, vše v obci Polička, části obce Horní Předměstí a k.ú. Polička, při zaplacení kupní ceny ve výši dle znaleckého posudku Kč 603.710,-- formou splátkového prodeje na dobu 10 let. Prodej bytu tímto způsobem je uskutečněn z důvodu sociální situace žadatelky.

ZM ruší své usnesení č. 11 ze dne 26. 2. 2009.

ZM schvaluje účast města Poličky v projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím v roce 2009“, včetně příslušné finanční spoluúčasti dle důvodové zprávy.

ZM zmocňuje místostarostku města Poličky, JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., k zastupování města Poličky v občanském sdružení MAS Sdružení pro rozvoj Poličska.

 

V Poličce dne 23. dubna 2009


Jaroslav Martinů, starosta 

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
Zvukový záznam (13MB)
zde.