Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Březiny

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Č.j.: OÚPRaŽP 598/09-4                                                                                Polička, 24.6.2009
Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka
  
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP) jako pořizovatel Územního plánu Březiny (ÚP Březiny) oznamuje v souladu s ustanovením § 165, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 
vydání
Územního plánu Březiny
 
Územní plán Březiny vydalo Zastupitelstvo obce Březiny jako příslušný správní orgán podle § 6, odst. 5, písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54, odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 3.6.2009
 
opatřením obecné povahy č. 1/2009, které nabylo účinnosti dne 19.6.2009.
 
Územní plán Březiny obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres – návrh uspořádání území a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění Územního plánu Březiny obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres ochrany a rozvoje hodnot území, koordinační výkres, výkres technické infrastruktury, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Do ÚP Březiny včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Březiny, kde jsou v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o jeho pořizování. ÚP Březiny je dále poskytnut Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.breziny.net/obec/uzemni_plan.htm .
 
 
                                                                                                 Ing. Antonín Mihulka
                                                                                               odbor ÚP, rozvoje a ŽP
                                                                                                Městský úřad Polička
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF:
Opatření obecné povahy
I. Dokumentace ÚP Březiny:
B) Grafická část ÚP
II. Dokumentace odůvodnění ÚP Březiny:
D) Grafická část odůvodnění ÚP 
    7. Širší vztahy