Město Polička

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 17. 9. 2009

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, RNDr. Milana Janečku a pana Bohumila Bednáře.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana MVDr. Jiřího Teplého, ověřením zápisu pana Rostislava Koumara a Mgr. Jana Matouše.

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2009.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2009.

ZM schvaluje ukončení činnosti příspěvkové organizace Speciální základní škola Polička, Jiráskova 825, ke dni 31. 12. 2009.

ZM schvaluje Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejícími mezi převodci Městem Polička, Speciální základní školou Polička a nabyvatelem Pardubickým krajem.

ZM schvaluje zrušení příspěvkové organizace Speciální základní škola Polička, Jiráskova 825 ke dni 31. 1. 2010.

ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Městem Polička a Pardubickým krajem, která se týká pozemků parcelní číslo 3292/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. 3292/3 zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. 3292/4 zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č. 4386/48 ostatní plocha manipulační plocha, p. p. č. 4386/51 ostatní plocha manipulační plocha, p. p. č. 4386/52 ostatní plocha manipulační plocha a p. p. č. 4386/53 ostatní plocha manipulační plocha, vše v obci a k. ú. Polička, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím a budovy č.p. 825 občanská vybavenost postavenou na pozemcích označených jako st. p. č. 3292/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. 3292/2 zastavěná plocha a nádvoří (ve vlastnictví jiného subjektu na LV: 2713), st. p. č. 3292/3 zastavěná plocha a nádvoří a st. p. č. 3292/4 zastavěná plocha a nádvoří, v části obce Horní Předměstí, obci a k. ú. Polička.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Areál zdravotních a sociálních služeb za rok 2008.

ZM schvaluje změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací města Poličky: Tylova domu, Městské knihovny Polička, Městského muzea a galerie Polička a Hradu Svojanova dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací města Poličky: Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Polička, Hegerova 427, Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, Mateřské školy Čtyřlístek Polička, Mateřské školy Luční Polička, Masarykovy základní školy Polička, Základní školy Na Lukách Polička, Speciální základní školy Polička, Školní jídelny Polička, Rumunská 646, Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, Střediska volného času Mozaika Polička dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace města Poličky Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.


ZM ruší usnesení č. 8 dne 23. 4. 2009, ve kterém ZM neschvaluje prodej bytu č. 7, velikosti 1+1 a bytu č. 10, velikosti 1+0 v domě č.p. 520 na ul. Paseky v Poličce a schvaluje ponechání obou bytů ve vlastnictví města Poličky jako bytů nájemních pro účely sociálního bydlení.

ZM schvaluje prodej bytu č. 7, velikosti 1+1 a bytu č. 10, velikosti 1+0 v domě č.p. 520 na ul. Paseky v Poličce formou veřejné dražby. Vyvolávací cena bude stanovena na základě znaleckých posudků a bude povýšena o realizované náklady na elektroinstalaci ve výši 94 tis. Kč.

ZM schvaluje ponechání bytů č. 1 - 12 v domě č.p. 309 na ulici Smetanova v Poličce ve vlastnictví Města Poličky a jejich využití pro účely sociálního bydlení dle návrhu bytové komise ze dne 18. srpna 2009.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5454/80 o výměře 16 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 6007 o výměře cca 650 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 200,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3264/6 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 100,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 145 o výměře 330 m2, části pozemkové parcely č. 56 o výměře cca 225 m2, parcely PK č. 145 o výměře 34 m2, části parcely PK č. 658/7 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Modřec na výstavbu rodinného domu. Kupní cena činí 50,-- Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 56 o výměře cca 700 m2 a části parcely PK č. 658/7 o výměře cca 300 m2 v k.ú Modřec na výstavbu rodinného domu. Kupní cena činí 50,-- Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 56 o výměře cca 100 m2 a části parcely PK č. 658/7 o výměře cca 500 m2.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Polička:
a)  část pozemku p.č. 5545/51 o výměře cca 200 m2,
b)  část pozemku p.č. 5545/51 o výměře cca 200 m2,
c)  části pozemků p.č. 5545/51 a p.č. 6379 o celkové výměře cca 200 m2,
d)  části pozemků p.č. 5545/42, p.č. 6379 a p.č. 6361 o celkové výměře cca 200 m2,
e)  části pozemků p.č. 5545/42, p.č. 6379 a p.č. 6361 o celkové výměře cca 180 m2,
f)  části pozemku p.č. 5545/42, p.č. 6379 a p.č. 6361 o celkové výměře cca 150 m2,
g) části pozemků p.č. 5545/42, p.č. 6379, p.č. 6128/17, p.č. 5545/45, p.č. 6134/8, p.č. 6361 a p.č. 6362/4 o celkové výměře cca 150 m2,
h) části pozemků p.č. 5545/45, p.č. 6128/17 a p.č. 6362/4 o celkové výměře cca 170 m2,
ch) části pozemků p.č. 5545/45, p.č. 6128/17 a p.č. 6362/4 o celkové výměře cca 150 m2.
Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení geometrického plánu.
 

ZM ruší své usnesení č. 24/b a č. 24/c ze dne 18. 6. 2009.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku na výstavbu objektu bydlení označeného v Regulačním plánu pro „lokalitu Mánesova“ – II. etapa jako č. 42 o výměře cca 1247 m2 a č. 43 o výměře cca 1030 m2. Kupní cena bude činit 1.120,-- Kč/m2.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1247/3 v k.ú. Polička o výměře 85 m2. Kupní cena činí 100,-- Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 1210/48 v k.ú. Polička o výměře cca 41 m2. Kupní cena činí 250,-- Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 5795 o výměře 97 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 20,--/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 5315/18 v k.ú. Polička o výměře cca 345 m2. Kupní cena činí 200,-- Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje cenu za prodej 1 m2 zainvestovaných pozemků v průmyslové zóně T. Novákové – 2. část v rámci akce „Rozšíření průmyslové zóny Polička - I. a II. etapa“ ve výši 590,-- Kč/m2.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku p.č. 1210/11 v k.ú. Polička o výměře cca 5000 m2. Kupní cena činí 590,-- Kč/m2 a bude uhrazena ve dvou splátkách: částka 1.400.000,- v r. 2009, zbývající část v r. 2010. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem bude směna pozemku p.č. 1210/10 o výměře 4858 m2 za část pozemku p.č. 1210/11 o výměře cca 3700 m2, část pozemku p.č. 1210/13 o výměře cca 2450 m2, část pozemku p.č. 1210/3 o výměře cca 75 m2 a pozemek p.č. 1210/15 o výměře 135 m2 ve vlastnictví Města Poličky, vše v k.ú. Polička. Rozdíl ve výměrách cca 1500 m2 bude doplacen v kurzu 590,-- Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku p.č. 1210/13 v k.ú. Polička o výměře cca 1800 m2. Kupní cena činí 590,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva do r. 2013 na prodej části pozemku p.č. 1210/13 o výměře cca 1200 m2, části pozemku p.č. 1210/3 o výměře cca 30 m2 a pozemku p.č. 1346/4 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Polička.

ZM zmocňuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Poličky k provedení těchto kontrol:
- využití prostředků na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce“,
- náprava škod na koupališti po akci „Rockoupání 2009“,
- využití příspěvku města Poličky na provoz Informačního centra v Poličce.

ZM bere na vědomí výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ pokračovat ve vymáhání úhrad všemi zákonnými prostředky ve smyslu usnesení ZM a tento přehled 2x ročně předložit na projednání ZM.

ZM bere na vědomí výsledky venkovního auditu certifikace lesa systémem PEFC dle důvodové zprávy.

 

V Poličce dne 17. září 2009

 

………………………………………….                 ……………………………………………
                 Jaroslav Martinů                                      JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                        starosta                                                            místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
Zvukový záznam zde  (18MB)