Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Nařízení č.3/2004, kterým se vymezují komunikace...

Nařízení Města Poličky č. 3/2004,
kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
 
Rada města Poličky se na své schůzi dne 6. prosince 2004 usnesla vydat dle § 23 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a v souladu s ustanovením § 11 a 102 písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění toto nařízení.  
 
 
                                                           Článek 1
                  Parkování na označených parkovištích s parkovacími automaty
 
1. Parkoviště.
Místními komunikacemi nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst.1) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy jsou tato parkoviště
a)      u pošty v Tyršově ulici
b)      u Tylova domu na ulici  Vrchlického
c)      ulici Na Bídě
d)     na Palackého náměstí.
 
2. Doba parkování. 
Na místech dle bodu 1 vyhrazených a označených příslušnými dopravními značkami lze parkovat na dobu časově omezenou, nejvýše však 24 hodin.  Parkování na těchto  místech v době od 7 hodin  do 18 hodin je možné pouze za úhradu. V sobotu od 14 hodin  do pondělí do 7 hodin  a ve svátek je parkování bezplatné.
 
3. Povinnosti řidičů. . 
Řidič dvoustopého motorového vozidla při parkování v době podléhající zpoplatnění je povinen prokázat zaplacení  ceny za parkování zakoupením parkovacího lístku prostřednictvím parkovacího automatu a jeho umístěním na viditelném místě za předním sklem tak, aby byly veškeré údaje v dokladu čitelné z vnějšku vozidla, nebo zakoupenou platnou parkovací kartou.
Řidič jednostopého motorového vozidla za parkování neplatí.
 
4. Parkovací karta.
Řidič vozidla si může na služebně Městské policie Polička  zakoupit parkovací kartu. K tomuto účelu  je povinen předložit průkaz totožnosti a technický průkaz vozidla. Karta jej  opravňuje k parkování na místech k parkování vyhrazených dle  bodu 1. Držení karty nezakládá nárok na parkovací místo, nesmí být kopírována a smí být používána pouze v souladu se zákonem. (X)
Vzor parkovací karty tvoří přílohu č.1 tohoto nařízení.
 
5.Cena
za parkovací lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu a cena parkovací karty je stanovena na ceníkem.
 
                                                    Článek 2
                                  Společná a závěrečná ustanovení
 
1.Při porušení povinností stanovených tímto nařízením  mohou být uloženy sankce dle zvláštních právních předpisů. (XX)
.
2. Za udržování souladu tohoto nařízení s obecně závaznými právními předpisy vyšší právní síly je odpovědný odbor dopravy.
 
3. Tímto nařízením se ruší Nařízení Města Poličky č.3/2003 o úhradách za užívání veřejných parkovišť.
 
4.Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
 
    Bc. Miroslav Popelka                                               Jaroslav Martinů
             starosta                                                              místostarosta
 
X    zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
XX  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích( obecní zřízení) v platném znění, zákon č. 200/1990 Sb.
       o přestupcích v platném znění
 

Vložil Dagmar Vašková (1.1.2005), přečteno 4594x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Nařízení č.3/2004, kterým se vymezují komunikace...