Město Polička

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 10. 2009

 ZM volí za členy návrhové komise pana Mgr. Jana Putnu, Mgr. Petra Nožku a pana Jiřího Hejtmánka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením zápisu MUDr. Miloslava Kaprase a pana Eduarda Střílka.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička ve výši 9.350,-- Kč na řemeslnou dílnu pro školní kolektivy – vánoční čárování voskem,
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička ve výši 11.650,-- Kč na akci Advent na hradě Svojanově,
- SK8 Slalom Polička ve výši 6.000,-- Kč na zhotovení časomíry, nezbytné pomůcky soutěžících,
- Pontopolis Polička, občanské sdružení ve výši 30.500,-- Kč na připomínkové akce k výročí – listopad 1989,
- Dětské informační centrum Brno ve výši 35.000,-- Kč na úhradu nájemného denního centra Domeček na ZŠ Na Lukách v Poličce,
- Divadelní spolek Tyl Polička ve výši 4.000,-- Kč na nákup zvukové techniky – 1 mikrofonu.

ZM neschvaluje poskytnutí příspěvku pro:
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené na činnost volejbalového oddílu.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2009.

ZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 62, odst. 2, písm. b) stavebního zákona a § 17 a příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, schvaluje v souladu s ustanovením § 64, odst. 1 stavebního zákona pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

ZM nepodmiňuje pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova částečnou ani úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu změny regulačního plánu projektantem.

ZM nepožaduje úpravu návrhu zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

ZM neschvaluje prodej části pozemku č.762/8 o výměře cca 100 m2.

ZM neschvaluje prodej části pozemku č. 762/8 o výměře cca 60 m2 Sboru dobrovolných hasičů v Rohozné.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6233/3 o výměře 55 m2. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6233/4 o výměře 34 m2. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej části pozemku č. 6233 o výměře 22 m2. Kupní cena činí 200,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej částí pozemků p.č. 6537, 6134/7 a 5454/103 v k.ú. Polička o výměře celkem cca 100 m2. Kupní cena činí 1.110,-- Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje:
a) výkup části pozemku p.č. 6149/6 v k.ú. Polička označeného jako p.č. 6149/8 o výměře 24 m2,
b) výkup části pozemku p.č. 5394/4 v k.ú. Polička označeného jako p.č. 5394/5 o výměře 80 m2,
c) výkup části pozemku p.č. 5374/1 v k.ú. Polička označeného jako p.č. 5374/6 o výměře 86 m2,
d) výkup části pozemku p.č. 5397/2 v k.ú. Polička označeného jako p.č. 5397/3 o výměře 60 m2.
Kupní cena výkupů a) - d) činí 200,-- Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje:
a) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 117/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
b) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 128/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
c) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 100/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
d) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 98/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
e) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 146/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
f) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 100/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
g) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 155/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
h) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 29/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
i) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 29/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička.

ZM doplňuje své usnesení č. 19 ze dne 17. 9. 2009 následovně: zálohu na kupní cenu pozemku označeného jako č. 43, uhradí budoucí kupující formou splátek, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy  na prodej  domu č.p. 182 na stavební parcele č. 1020 včetně stavební parcely č. 1020 o výměře 172 m2 a pozemkové parcely č. 1959/13 zahrada o výměře 147 m2, vše v obci a k.ú. Polička, se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu umístit na čelní stěně domu č.p. 182 pamětní desku B. Martinů. Kupní cena je stanovena ve výši dle důvodové zprávy s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí.

ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2010 dle předloženého návrhu.

ZM schvaluje ukončení provozování domova pro seniory příspěvkovou organizací Domov důchodců v Poličce ke dni 31. 12. 2009.

ZM schvaluje záměr zrušení příspěvkové organizace Domov důchodců v Poličce nejpozději do 31. 3. 2010.

ZM schvaluje odebrání příspěvkové organizaci Domov důchodců v Poličce svěřeného majetku dnem ukončení činnosti, a to movité věci uvedené v předloženém návrhu.

ZM schvaluje poskytnutí daru - movitých věcí dle předloženého návrhu Svazku obcí AZASS, a to s účinností k 1. 1. 2010.

ZM schvaluje uzavření Dohody o převodu činností dle předloženého návrhu.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, o zrušení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

ZM schvaluje prominutí nájemného za 4. čtvrtletí roku 2009 za pronájem nebytových prostor – restaurace a s ní související nebytové prostory Hradu Svojanov, které bylo stanoveno na základě nájemní smlouvy ze dne 5. 1. 2009 mezi příspěvkovou organizací města Hradem Svojanov a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Polička.


V Poličce dne 22. října 2009

 

 

………………………………………..                    ……………………………………
              Jaroslav Martinů                                                    Mgr. Jan Matouš
                    starosta                                                                    člen rady

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Zvukový záznam zde (13MB)