Město Polička

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 10. 12. 2009

 ZM volí za členy návrhové komise pana Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc., MUDr. Patrika Lisého a paní Marii Kučerovou.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Nožku, ověřením zápisu MUDr. Miloslava Kaprase a MVDr. Jiřího Teplého.

ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Polička jako obdarovaným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha jako dárcem, jejím předmětem budou pozemkové parcely č. 392/28 o výměře 78m2, č. 1228/4 o výměře 215 m2, č. 1228/19 o výměře 1091 m2, č. 1228/25 o výměře 29 m2, č. 1968/8 o výměře 73m2, č. 2943/13 o výměře 33 m2, č. 2943/14 o výměře 121 m2, č. 5952/40 o výměře 30 m2, č. 5952/49 o výměře 2064 m2, č. 5952/50 o výměře 81 m2, č. 6088/9 o výměře 695 m2, č. 6088/10 o výměře 16 m2, č. 6088/13 o výměře 46 m2, č. 6088/29 o výměře 154 m2, č. 6163/11 o výměře 43 m2, č. 6164/3 o výměře 165 m2, č. 6164/13 o výměře 93 m2, č. 6164/18 o výměře 181 m2, č. 6231/4 o výměře 21 m2, č. 1968/7 o výměře 154 m2, č. 6088/15 o výměře 68 m2, č. 6088/11 o výměře 9 m2, č. 551/3 o výměře 2 m2, č. 1228/35 o výměře 7 m2, č. 5911/14 o výměře 32 m2, č. 5917/16 o výměře 89 m2, č. 5952/45 o výměře 242 m2, č. 5952/46 o výměře 202 m2, č. 6088/14 o výměře 87 m2, č. 6231/3 o výměře 16 m2 a č. 6088/12 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Polička.

ZM schvaluje uzavření Směnné smlouvy, jejímž předmětem bude převod pozemků p.č. 2943/15 o výměře 21 m2, p.č. 2948/1 o výměře 794 m2, p.č. 2948/2 o výměře 209 m2 a p.č. 2950/1 o výměře 689 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha na Město Polička a pozemků p.č. 5911/9 o výměře 1 m2, p.č. 5911/10 o výměře 88 m2 a p.č. 5911/12 o výměře 108 m2, vše v k.ú. Polička, ve vlastnictví Města Poličky do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání.

ZM schvaluje uzavření Směnné smlouvy mezi Městem Polička a společností Agronea a.s. Polička, jejímž předmětem je směna pozemků v k.ú. Polička, a to stavebních parcel č. 1421/1 o výměře 57 m2, č. 1421/2 o výměře 305 m2, č. 1666/4 o výměře 13 m2, č. 1674/2 o výměře 283 m2, č. 1674/3 o výměře 110 m2, č. 1927 o výměře 65 m2, č. 3021 o výměře 20 m2 a pozemkových parcel č. 3212/1 o výměře 2607 m2, č. 3212/2 o výměře 285 m2, č. 3212/3 o výměře 469 m2, č. 3215/4 o výměře 337 m2, č. 3215/5 o výměře 239 m2, č. 3215/6 o výměře 241 m2, č. 3216 o výměře 4385 m2, č. 6054/1 o výměře 82 m2, č. 6066 o výměře 2902 m2, č. 6206/1 o výměře 311 m2, č. 666/3 o výměře 643 m2 a č. 5845/1 o výměře 14537 m2 ve vlastnictví Města Poličky za pozemkové parcely č. 1228/20 o výměře 14 m2, č. 1228/27 o výměře 9 m2, č. 2777/53 o výměře 9 m2, č. 3253/2 o výměře 145 m2, č. 3253/3 o výměře 37 m2, č. 3255/1 o výměře 41 m2, č. 3255/2 o výměře 18 m2, č. 3257/4 o výměře 76 m2, č. 385/6 o výměře 143 m2, č. 3931 o výměře 436 m2, č. 4065/1 o výměře 275 m2, č. 4386/41 o výměře 100 m2, č. 5493/65 o výměře 40 m2, č. 5520/4 o výměře 33 m2, č. 5717/3 o výměře 85 m2, č. 5743/3 o výměře 26 m2, č. 6006/12 o výměře 75 m2, č. 6006/2 o výměře 94 m2, č. 6006/29 o výměře 95 m2, č. 6006/35 o výměře 591 m2, č. 6186/7 o výměře 64 m2, č. 6205/4 o výměře 300 m2, č. 6219/115 o výměře 110 m2, č. 6222/60 o výměře 113 m2 a č. 6222/83 o výměře 52 m2, včetně stavby komunikace Polička – Pomezí ve vlastnictví společnosti Agronea a.s. umístěné na pozemcích p.č. 6115/14, 6115/13, 6115/12, 6115/11, 5769/46, 5769/72, 5769/73, 5818/6, 5833/6, 5769/97, 5854/7, 5769/91, 5868/2, 5891, 5889/3 a 5889/1 v k.ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání.

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Polička na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova - II. etapa“ dle geometrického plánu č. 1822-612/2009 s kupujícími dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 1.120,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 24/h ze dne 18. 6. 2009 uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej id. ½ pozemkové parcely č. 5506/2 v k.ú. Polička.

ZM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 25 ze dne 18. 6. 2009 uzavření Směnné smlouvy, jejímž předmětem bude směna id. ½ pozemkové parcely č. 5420/1 v k.ú. Polička za id. ½ pozemkové parcely č. 5506/2 v k.ú. Polička ve vlastnictví Města Poličky.

ZM schvaluje uzavření Směnné smlouvy, jejímž předmětem bude směna pozemků v k.ú. Polička, a to p.č. 1210/10 o výměře 4858 m2 za část pozemku p.č. 1210/11 a část pozemku p.č. 1210/13 ve vlastnictví Města Poličky označené dle GP č.1831-684/2009 jako p.č. 1210/54 o výměře 6358 m2. Rozdíl ve výměrách bude doplacen v kurzu 590,-- Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně.

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 24. 10. 2007, jehož předmětem bude změna termínu úhrady třetí splátky kupní ceny ve výši 870.100,-- Kč tak, že do 30. 11. 2009 bude uhrazena částka ve výši 200.000,-- Kč a do 30. 11. 2010 bude uhrazena částka ve výši 670.100,-- Kč.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5454/129 v k.ú. Polička o výměře cca 6 m2. Kupní cena činí 590,--/m2, s tím že kupující zajistí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej bytu č. 10, vel. 1+0 v domě č.p. 520 na ul. Paseky v Poličce včetně spoluvlastnického podílu 711/10000 na zastavěném pozemku st.p.č. 1251 a na společných částech domu. Kupní cena činí 161.200,-- Kč, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM ruší své usnesení č. 21 a č. 22 ze dne 30. 10. 2008.

ZM schvaluje výkup pozemkové parcely č. 1210/20 o výměře 2359 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena, vzhledem k nezbytnosti uzavřít kolaudaci stavby „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – II. etapa“, je vynucena jednorázovou cenou ve výši 300,-- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Polička.

ZM ukládá RM vyhodnotit důvody neplnění usnesení ZM č. 21 a č. 22 ze dne 30. 10. 2008 ohledně směny a darování pozemků, které měly vést k řešení v oblasti průmyslové zóny a jsou řešeny výkupem ve smyslu usnesení ZM č. 14/a a č. 15 ze dne 10. 12. 2009.

ZM schvaluje výkup pozemkové parcely č. 6298/5 o výměře 35 m2, p.p.č. 1326/6 o výměře 44 m2, p.p.č. 1297/3 o výměře 50 m2, p.p.č. 1298/3 o výměře 75 m2 a p.p.č. 1298/4 o výměře 252 m2, vše v k.ú. Polička, od společnosti VAMDUM, s.r.o., se sídlem v Poličce. Kupní cena bude činit 150,-- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Polička. Kupní smlouva bude uzavřena dne 11. 12. 2009.

ZM ruší své usnesení č. 33/e ze dne 11. 9. 2008.

ZM neschvaluje rozdělení návrhu na usnesení o prodeji částí pozemku p.č. 1162/1 označených dle GP č. 584-751/2009 jako p.č. 1162/10 o výměře 18442 m2 a p.č. 1162/11 o výměře 28404 m2, a podílu id. ½ na pozemku označeném jako p.č. 1162/12 o výměře 839 m2, vše v k.ú. Borová, na dvě samostatné části.

ZM schvaluje prodej částí pozemku p.č. 1162/1 označených dle GP č. 584-751/2009 jako p.č. 1162/10 o výměře 18442 m2, p.č. 1162/11 o výměře 28404 m2, a podílu id. ½ na pozemku označeném jako p.č. 1162/12 o výměře 839 m2, vše v k.ú. Borová. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2009.

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2010 takto:

a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2009 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Turist servis s.r.o. na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2009 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2010 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 100 tis. Kč.

c) Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, případně s finančním plánem.

d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

ZM schvaluje rozpočtový výhled na období 2010 - 2013.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 2/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 5/2003, o místních poplatcích, ve znění Obecně závazných vyhlášek č. 2/2004, č. 4/2004 a č. 3/2005.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 3/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova.

ZM schvaluje v souladu s § 64, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova.

ZM souhlasí s podáním žádosti o čerpání prostředků z Regionálního operačního programu EU, oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, 14. kolo výzvy prostřednictvím svazku obcí Královská věnná města na projekt „Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje podíl města na předfinancování projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." ve výši 340.000,-- Kč se spolufinancováním ve výši 7,5 % z této částky a čerpáním v letech 2010 - 2012 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje zařazení částky 110.000,-- Kč na projekt „Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." do běžného rozpočtu roku 2010 a poskytnutí této částky formou příspěvku svazku obcí Královská věnná města na financování projektu dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje zařazení částky 115.000,-- Kč do rozpočtových výhledů na roky 2011 a 2012 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje vyčlenění spoluúčasti města na akci „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa“ v rozpočtu města na rok 2010 ve výši dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na odměny trenérům a cvičitelům za rok 2009 pro:
- Atletika o.s. Polička ve výši 23.107,-- Kč,
- HC Spartak Polička ve výši 65.205,-- Kč,
- Horoklub Polička ve výši 2.404,-- Kč,
- SDH Polička ve výši 6.300,-- Kč,
- SK8 Slalom Polička o.s. ve výši 3.279,-- Kč,
- SK Masokombinát Polička ve výši 63.766,-- Kč,
- SK D.A.S. Kometa Polička ve výši 20.648,-- Kč,
- TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené ve výši 40.533,-- Kč,
- TJ Spartak Polička – oddíl stolního tenisu ve výši 8.447,-- Kč,
- TJ Štefanydes Polička ve výši 1.311,-- Kč.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na projekty zaměřené na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů pro rok 2009 dle důvodové zprávy pro:
- Gymnázium Polička na vrstevnický program ve výši 10.000,-- Kč,
- Gymnázium Polička na vybavení klubovny na volnočasové aktivity ve výši 10.000,-- Kč,
- SVČ Mozaika Polička na prevenci proti šikaně ve výši 40.000,-- Kč,
- Základní školy na území Poličky na BESIP vestičky ve výši 10.000,-- Kč,
- SVČ Mozaika Polička na sportovní vybavení ve výši 10.000,-- Kč.

ZM stanovuje počet členů Osadního výboru Modřec na 11 členů.

ZM určuje dalšími členy Osadního výboru Modřec paní Ivetu Ptáčkovou a paní Marii Majorovou.

 

V Poličce dne 10. 12. 2009

 


………………………………………            ………………………………………
             Jaroslav Martinů                                   JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                     starosta                                                           místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
Zvukový záznam zde (20MB).