Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Požární řád města Poličky

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA
MĚSTA POLIČKY

 
 
č. 3/2007
kterou se vydává
 
Požární řád města Poličky
 
 
    Zastupitelstvo města Poličky schválilo dne 13. 12. 2007 v souladu s § 84 odst. 2, pís. h) a § 10 pís. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s § 29, odst. 1, pís. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád města Poličky.
 
 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
       Požární řád města Poličky upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
v obci podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
 
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
 
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá město Polička, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
 
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami podle Nařízení Pardubického kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí jednotkami PO.
 
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 se stanoví následující úkoly
 
a)      zastupitelstvo města
-        projednává zprávu o stavu požární ochrany ve městě minimálně 1x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně ve městě,
b)       rada města 
-        projednává a schvaluje roční plán preventivně výchovné činnosti ve městě,
-        schvaluje řád ohlašovny požáru města,
c)      oddělení krizového řízení  
-        zpracovává a předkládá radě a zastupitelstvu města zprávu o stavu požární ochrany ve městě,
-        zpracovává a vede stanovenou dokumentaci požární ochrany v souladu s nařízením vlády 172/2001 Sb. pokud není touto vyhláškou stanoveno jinak,
e)     
e)      edoucí án preventivně výchovné činnosti ve městě
e)      jbližší jdeme se k tomu a tvém oddělení. vzabosoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany
-        provádí kontrolu dodržování povinností na úseku požární ochrany u organizačních složek města.   
-        provádí na požádání zřizovatele namátkovou kontrolu dodržování předpisů na úseku požární ochrany v organizacích zřízených městem.
f) tajemník MěÚ – vede dokumentaci a doklady o kontrole dodržování předpisů na úseku PO, dále vede doklady o předepsaných revizích, kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a další obdobnou dokumentaci tak, jak ukládá zákon o PO právnickým osobám. 
 
 
 
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
 
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů 2) jsou povinny při všech činnost plnit další podmínky dané právními předpisy o požární ochraně, nařízeními Pardubického kraje a obecně závaznými vyhláškami města Poličky, vydanými k zabezpečení požární ochrany ve městě.
 
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
 
(1) Příjem ohlášení o požáru, o živelné pohromě nebo jiné mimořádné události a havárii na území města je uveden v čl. 7. Rovněž je možné předání tohoto ohlášení přímo na čísla tísňového volání „150“ a „112“.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečována jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.
 
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
 
(1) Město Polička zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů Polička (dále jen JSDH) kategorie JPO II, JSDH Polička – Lezník kategorie JPO V, JSDH Polička - Modřec kategorie JPO V, JSDH Polička - Střítež, kategorie JPO V, které zajišťují úkoly na úseku požární ochrany a řídí se pokyny starosty města.
Jednotky SDH s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele jsou zařazeny podle požárního poplachového plánu HZS Pardubického kraje jako JPO II, s členy, kteří vykonávají službu jako svoje vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.
Početní stavy členů jednotek, jejich vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a dislokace jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí požárního řádu města.
(2) Členové jednotek se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do příslušné požární zbrojnice, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky. Vyhlášení požárního poplachu pro členy SDH je prováděno pomocí mobilních telefonů a sirény, výjimečně i jinými způsoby.
 
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1)     Město Polička stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
 
přirozené:
-          Synský rybník
-          Pomezský rybník
-          Modřecký rybník
-          přehrady „Pod kopcem“
-          nádrž Liboháj
 
            víceúčelové:                - koupaliště
 
 
umělé:
-          podzemní a nadzemní požární hydranty městského vodovodu uvedené v příloze č. 3
-          nádrž Paseky
-          nádrž na ulici T. Novákové
-          požární nádrž Modřec
 
(2)     Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu mapový podklad s vyznačením všech zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v článku 5 a Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje.
 
(3)     Kontrola provozuschopnosti zdrojů požární vody se provádí v jednoletých lhůtách.
 
(4)     Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen4), v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku.
 
(5)     Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen4) zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
 
 
 
 
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1) Město Polička zřizuje ohlašovnu požáru, která plní úkoly podle Řádu ohlašovny požáru. Jedná se o vrátnici společnosti  PONAS s.r.o. na adrese Starohradská 47, Polička. Tel. číslo 461 723 201  
 
 
 
2) Další místa odkud lze hlásit požár:
 
            Místo:                                     Dostupnost:                 Telefon:
 
Veřejné tel. automaty                   stálá                               150 nebo 112
(přehled je uveden v příloze č. 4)      
 
3) Požár lze ohlásit na celém území města z jakéhokoliv mobilního telefonu tuzemského operátora na tel. čísla uvedená v bodě odst. 2).  
 
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
 
Vyhlášení požárního poplachu:
 
a)      příslušníkům JPO II se provádí pomocí mobilních telefonů
 
b)      příslušníkům JPO V v částech města Lezník, Modřec a Střítež signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
 
 
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje
 
(Je uveden v příloze č. 2.)
 
 
Čl. 10
Zrušovací ustanovení a účinnost
 
Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/06.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008
 
 
 
 
 Jaroslav Martinů                                                                  JUDr. Marie Tomanová Ph.D.
       starosta                                                                                     místostarostka
 
 
 
1) nařízení Rady Pardubického kraje č. 1/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
2) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů
3) nařízení Rady Pardubického kraje č. 3/2004, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje
4) zákon č. 133/1985Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 
 
 Přílohy:
 
1. Početní stav členů JSDH kategorie JPO II a JSDH kategorie JPO V, dislokace 
    a vybavení požární technikou a věcnými prostředky
 
2. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu   
    Pardubického kraje
 
3. Přehled nadzemních a podzemních požárních hydrantů městského vodovodu
 
4. Seznam veřejných telefonních automatů
 
 
 
Vyhláška byla schválena RM: 10.12.2007
Vyhláška byla schválena ZM: 13.12.2007
Den vyhlášení (vyvěšení):       14.12.2007    
Den sejmutí:                                2.1.2008
Den platnosti:                          29.12.2007                
Den účinnosti:                             1.1.2008         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Poličky č. 3 /2007
 
 
Početní stav členů JSDH kategorie JPO II a JPO V, dislokace a
vybavení požární technikou a věcnými prostředky
 
 

Kategorie JPO

 
Dislokace JPO
Počet členů
Minimální počet členů v pohotovosti
II.
Polička,           Starohradská 187
10
 

 

 

Požární technika a věcné prostředky

 
Počet
Vozidlo CAS 24 Renault Midlum
1
Plovoucí čerpadlo Macximum
l
Dýchací přístroj
6
Požární stříkačka – PS 12
1

 

 
 
 
 
 

Kategorie JPO

 
Dislokace JPO
Počet členů
Minimální počet členů v pohotovosti
V.
Lezník 137          
9
 

 

 

Požární technika a věcné prostředky

 
Počet
Požární stříkačka – PP 12
1
Vozidlo Ford Tranzit
l

 

 
 
 
 

Kategorie JPO

 
Dislokace JPO
Počet členů
Minimální počet členů v pohotovosti
V.
Modřec    67       
9
 

 

 

Požární technika a věcné prostředky

 
Počet
Požární stříkačka – PS 12
1

 

 
 
 
 
 

Kategorie JPO

 
Dislokace JPO
Počet členů
Minimální počet členů v pohotovosti
V.
Střítež 71
10
 

 

 

Požární technika a věcné prostředky

 
Počet
Požární stříkačka – PP 12
1
Vozidlo Avia 31.1N
l

 

                                  
 
 
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města Poličky č.3 /2007                                                                                                                                                                          
 
 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje
 
 
a)      rozdělení jednotek v prvním stupni poplachu pro město Poličku
Pořadí povolávaných jednotek PO:
1.      JPO I (HZS) Polička
2.      JPO II   Polička
 
       Při vyšším stupni poplachu jsou povolávány další jednotky podle rozhodnutí Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubice.
 
 
 
b)      přehled jednotek PO ktg I, II, III ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Polička

JPO I

 
JPO II
JPO III
HZS Polička
Polička
Pomezí
 
Bystré
 

 

          
 
 
 
      c) materiální vybavení JPO

JPO

 
CAS
DA
RDST
DT
JPO I Polička
1
2
4
13
JPO II Polička
1
0
1
6
JPO II Bystré
2
1
3
6
JPO III Pomezí
1
1
1
4

 

         CAS – cisterna automobilní; DA – automobil dopravní; RDST – radiostanice; DT – dýchací   
         přístroj
 
 
 
 

Vložil Bartoš Vladimír (1.3.2010), přečteno 3564x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Požární řád města Poličky