Město Polička

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 4. 2010

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, RNDr. Milana Janečku a Mgr. Jana Putnu.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením zápisu Mgr. Petra Nožku a paní Marii Kučerovou.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2010.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny pro rok 2010 na akci „Městské hradby v Poličce, oprava hradebního úseku SO 04 – za č.p. 103 a 104, ul. Václavská“ a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička včetně Vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek dotčených orgánů, ostatních subjektů a oprávněných osob, které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu řízení o návrhu regulačního plánu.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička ve znění:
a) námitce č. 3 podané Svatojosefskou jednotou pro Poličku a okolí, se vyhovuje,
b) námitce č. 5 podané panem Romanem Kopeckým, Polička a paní Magdalénou Svatošovou, Polička se vyhovuje,
c) námitce č. 6 podané Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 9, Masarykova, Polička se vyhovuje,
d) námitce č. 7 podané manžely Věrou a Jaroslavem Cinkovými, Litomyšl se vyhovuje,
e) námitce č. 8 podané MUDr. Martou Kučerovou, Polička a MUDr. Lubomírem Jílkem, Polička se vyhovuje v bodech a), b), c), d) a f).
Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění je přílohou usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 22. 4. 2010.

ZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje v souladu s ustanovením § 69, odst. 3 stavebního zákona vrácení návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička pořizovateli k úpravě a k novému projednání. Jako pokyny pro úpravu návrhu regulačního plánu bude použito schválené rozhodnutí o námitkách.

ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova včetně vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek dotčených orgánů, ostatních subjektů a veřejnosti, které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu řízení o návrhu změny regulačního plánu.

ZM po ověření dle ustanovení § 69, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že návrh Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova je v souladu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68, odst. 1 stavebního zákona.

ZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 62, odst. 1 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává v souladu s ustanovením § 69, odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy Změna č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova.

ZM volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2010 – 2014 paní Ilonu Teplou, Polička a pana Josefa Víta, Polička.

ZM schvaluje záměr revitalizace bytového domu č.p. 969, 974, 975, 976 na Sídlišti Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej p.č. 5454/167 o výměře 816 m2 v k. ú. Polička na výstavbu rodinného domu v lokalitě Mánesova, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 1.120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup objektu na st.p.č. 3121 o výměře 135 m2 a části p.č. 6424/1 o výměře 144 m2 v k.ú. Polička od ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 120.000 Kč s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM ruší svá usnesení č. 25/d a 25/e ze dne 17. 9. 2009.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1210/10 o výměře 1957 m2 a části pozemkové parcely č. 1210/2 o výměře 43 m2 v k.ú. Polička, sloučené dle GP č. 1863-205/2010 do p.p.č. 1210/66 o výměře 2000 m2, firmě SAMPRO s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 590,-Kč/m2.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1210/2 o výměře 4759 m2, části pozemkové parcely č. 1210/12 o výměře 10096 m2 a části pozemkové parcely č. 1210/13 označené dle GP č. 1863-205/2010 jako p. p. č. 1210/64 o výměře 1464 m2, vše v k.ú. Polička, společnosti ZAHRADNICTVÍ POLIČKA s.r.o, se sídlem v Poličce, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 9.628.210,-  Kč + DPH v zákonem stanovené lhůtě. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úhradě kupní ceny v plné výši prostřednictvím advokátní úschovy u JUDr. Jany Čepelkové, Svitavy.

ZM schvaluje výkup pozemkové parcely č. 1210/40 o výměře 2519 m2, p.p.č 1210/41 o výměře 2894 m2 a p.p.č. 1210/21 o výměře 1168 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena bude činit 2.727.850,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena až po realizaci prodeje a úhrady kupní ceny dle předchozího usnesení.

ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 5420/13 o výměře 1186 m2 v k. ú. Polička ve vlastnictví města Poličky za pozemek p. č. 6144/2 o výměře 939 m2 v k. ú. Polička dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání.

ZM schvaluje směnu části pozemku p. č. 5420/11 v k. ú. Polička o výměře cca 380 m2 ve vlastnictví města Poličky za část pozemku p. č. 5435/4 označeného dle geometrického plánu č. 1818-588/2009 jako p. č. 5435/5 o výměře 226 m2 a část pozemku p. č. 6140/5 označeného jako p. č. 6140/7 o výměře 53 m2, vše v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání.

ZM schvaluje účast města Poličky v projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím v roce 2010“ a Smlouvu o spolupráci včetně příslušné finanční spoluúčasti dle důvodové zprávy.

 


V Poličce dne 22. 4. 2010

 


Jaroslav Martinů, starosta, v.r.

Mgr. Jan Matouš , člen rady města, v.r. 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
Zvukový záznam zde (10MB)