Město Polička

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 8. 11. 2010

 1/ ZM volí za členy návrhové komise RNDr. Milana Janečku, MVDr. Jiřího Teplého a pana Oldřicha Báču.

2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Jiřího Hejtmánka, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Jana Matouše.

3/ ZM volí za členy komise pro zajištění průběhu voleb starosty, místostarosty a dalších členů rady města paní Marii Báčovou, MUDr. Martina Plška a Mgr. Davida Šafáře.

4/ ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarostek a dalších členů rady města.

5/ ZM stanovuje, že radu města tvoří 7 členů.

6/ ZM volí do funkce starosty pana Jaroslava Martinů. Starosta je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.

7/a ZM stanovuje počet místostarostek na 2, a to:
- místostarostka dlouhodobě uvolněná pro výkon funkce
- místostarostka neuvolněná pro výkon funkce

7/b ZM určuje v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že místostarostka dlouhodobě uvolněná pro výkon funkce bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

8/ ZM volí do funkce místostarostky dlouhodobě uvolněné pro výkon funkce paní Marii Kučerovou.

9/ ZM volí do funkce místostarostky neuvolněné pro výkon funkce JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D..

10/ ZM volí do rady města tyto další členy:
MUDr. Miloslava Kaprase
Mgr. Jana Matouše
MVDr. Jiřího Teplého
MUDr. Jiřího Tomana

11/a ZM zřizuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m), l) a § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- finanční výbor Zastupitelstva města Poličky
- kontrolní výbor Zastupitelstva města Poličky
- výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky

11/b ZM stanovuje maximální počet členů každého výboru na 9 členů včetně předsedy výboru.

11/c ZM pověřuje jednotlivé volební strany zastupitelstva města předložit návrhy na členy výborů, a to v termínu do 20. 11. 2010 na sekretariát starosty.

12/ ZM volí pana Bohumila Bednáře předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.

13/ ZM volí Mgr. Davida Šafáře předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.

14/ ZM volí RNDr. Milana Janečku předsedou Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

15/ ZM schvaluje termín zahájení vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí od 1. 11. 2010.