Město Polička

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 9. prosince 2010

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2010.

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2011 takto:

a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2010 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Turist servis s.r.o. na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2010 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2011 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 100 tis. Kč.

c) Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, případně s finančním plánem.

d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Poličky na období 2011-2014.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení,

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička.

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko volného času Mozaika Polička.

ZM schvaluje dodatek č. 1 zřizovacích listin:
Tylova domu,
Městské knihovny Polička,
Městského muzea a galerie Polička,
Hradu Svojanova.

ZM odvolává stávající členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.

ZM volí členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky:
Mgr. Jan Putna, Alena Jílková, Ing. Karel Uttendorfský, Petr Šimon, Otakar Klepárník, Ing. Jaroslav Dobiáš, Pavel Brandejs, Vlastimil Kýna.

ZM odvolává stávající členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.

ZM volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky:
Oldřich Báča, RNDr. Ladislav Scheib, Aleš Doležal, Mária Rozkošná, Vít Kastner, Zdeněk Čapek, Jan Večeřa, Jan Řádek.

ZM odvolává stávající členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

ZM volí členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky:
Mgr. Milan Matouš, Věra Fialová, Ing. Soňa Večeřová, Ph.D., Marta Dvořáková, Mgr. Karel Neřold, Bc. Renata Pechancová, Vladimíra Střílková, Bc. Zdeňka Švecová.

ZM volí předsedou osadního výboru v části města Modřec pana Pavla Soukala.

ZM schvaluje složení osadního výboru v části města Modřec:
Zdeněk Andrlík, Radek Bidmon, Jiří Jožák, Marie Majorová, Iveta Ptáčková, Milan Tůma.

ZM volí předsedkyní osadního výboru v části města Lezník paní Ing. Marii Kučerovou.

ZM schvaluje složení osadního výboru v části města Lezník:
Hana Pavlišová, Stanislav Boštík, František Doubek, František Kuběna, Libor Štancl; Jaroslav Vostrčil.

ZM volí předsedou osadního výboru v části města Střítež pana Josefa Jaščevského.

ZM schvaluje složení osadního výboru v části města Střítež:
Petr Doležal, Alena Červová, Zdeněk Flídr, Ivan Šrek, Jiří Haupt, Josef Vostřel, Jana Franková.

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 62/1 o výměře 65 m2, pozemku p. č. 748/18 o výměře 46 m2, pozemku p. č. 748/7 o výměře 629 m2 a pozemku p. č. 746/16 o výměře 221 m2, vše v k. ú. Rohozná. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1210/40 o výměře 2519 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 450,-Kč/m2.

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 199/2 o výměře 31 m2, části pozemku p. č. 199/1 o výměře cca 55 m2 a části pozemku p. č. 197 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Modřec. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM neschvaluje prodej části p. č. 444/4 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Střítež.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům:
- HC Spartak Polička o. s. ve výši Kč 23.500 Kč na činnost hokejového klubu v sezóně 2010/2011
- Sportovní klub Masokombinát Polička ve výši 5.000 Kč na sportovní činnost
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička oddíl odbíjené ve výši 23.500 Kč na sportovní činnost a turnaj žákyň ve Vídni
- Oblastní charita Polička ve výši 15.000 Kč na zakoupení šicích strojů pro činnost AC dílen

ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům:
- Dětské informační centrum o. s. Brno, ve výši 46.000 Kč na kancelářské potřeby, odbornou literaturu, nájemné a telefon
- Domeček Polička, ve výši 40.000 Kč na harddisk, CD přehrávač, nájemné, výtvarné potřeby, hudební nástroje a hračky.

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků ve výši 235.000 Kč určených na odměny trenérům a cvičitelům za rok 2010 pro:
- Atletika o. s. Polička ve výši 14.897 Kč
- HC Spartak Polička ve výši 53.575 Kč
- Horoklub Polička ve výši 12.873 Kč
- SDH Polička ve výši 5.228 Kč
- SK8 Slalom Polička o. s. ve výši 13.688 Kč
- SK Masokombinát Polička ve výši 63.063 Kč
- SK D.A.S. Kometa Polička ve výši 16.559 Kč
- TJ Spartak Polička
- oddíl odbíjené ve výši 48.227 Kč
- oddíl stolního tenisu ve výši 6.890 Kč.

ZM schvaluje jako určeného zastupitele podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), na celé volební období 2010 – 2014 pana Ing. Martina Kozáčka.

ZM schvaluje mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 140.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2010, který bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravské pomezí - pět barevných světů“. Příspěvek je zahrnut do rozpočtové změny č. 10.

ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2011:
17. února
7. dubna
23. června
22. září
20. října
8. prosince

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.