Město Polička

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 17. února 2011

ZM neschvaluje návrh na zařazení částky ve výši 400 tis. Kč na opravu cest na hřbitově u kostela sv. Michala do návrhu rozpočtu roku 2011.

ZM
I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2011
příjmy ve výši 288.682,5 tis.Kč
výdaje ve výši 291.988,0 tis.Kč
schodek ve výši 3.305,5 tis.Kč
který je kryt třídou 8 – financování

Závaznými ukazateli na rok 2011 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši 219.527,0 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 69.155,5 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů 6.017,4 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši 6.434,3 tis.Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé
kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.

II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU

ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2011.

ZM pověřuje Kontrolní a Finanční výbor zastupitelstva města průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička a dodržování schválených Pravidel pro poskytování těchto příspěvků.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5454/162 o výměře 830 m2 v k. ú. Polička na výstavbu rodinného domu v lokalitě „Mánesova II.“ Kupní cena činí 1.120,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2/11/HSYM-BP, a to pozemkových parcel č. 5917/15 o výměře 746 m2 a č. 6164/14 o výměře 104 m2 v k. ú. Polička, mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako převodcem a Městem Polička jako nabyvatelem.

ZM neschvaluje prodej pozemku PK č. 48 o výměře 317 m2 v k. ú. Rohozná.

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 6038/10 o výměře 43 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 437/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Pustá Rybná. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.


usn. 11/a ZM bere na vědomí výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

usn. 11/b ZM ukládá Kontrolnímu výboru ZM během celého volebního období 2010-2014 2x ročně, a to v měsících červnu a prosinci provádět kontrolu plnění usnesení 11/a.

ZM schvaluje navýšení spolufinancování projektu „ Královská věnná města známá, ale nepoznaná … „ dle usnesení ZM č. 25 ze dne 10. 12. 2009 ze 7,5% na 15% na předfinancování projektu. Maximální výše spoluúčasti města bude 51.000,- Kč a tato bude realizována
po vyúčtování projektu v roce 2013.

ZM schvaluje dofinancování akce Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa, 2. část, ve výši min. 30% z celkových nákladů. Spoluúčast Města Poličky bude zajištěna formou rozpočtové změny z finanční rezervy města, v případě přiznání dotace z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť.

ZM schvaluje vložení vodovodního řadu Lt 80, délky 147,2 m, umístěného na p. p. č. 411/2, 410/6 a 6082/3 v k. ú. Polička na ul. Hegerova (u č. p. 983-984), v hodnotě 412 641, Kč,
do hospodaření SMSV Poličsko podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ZM schvaluje vložení vodovodního řadu PVC, Lt 80, délky 242,7 m, umístěného na p. p. č. 3893/1, 3893/2, 3863, 6219/118, 4189, 3274/4 a 3265/1 v k.ú. Polička na ul. Zákrejsova
(ke koupališti), v hodnotě 120.331,- Kč, do hospodaření SMSV Poličsko podle § 38 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.