Město Polička

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 7. 4. 2011

ZM schvaluje doplnění programu o delegování zástupců města Poličky do orgánů LIKO SVITAVY a. s., Svitavy.

ZM ruší usnesení č. 17 z 5. zasedání Zastupitelstva města Polička konaného dne 16. 9. 2010.

ZM ruší usnesení č. 21 z 5. zasedání Zastupitelstva města Polička konaného dne 16. 9. 2010.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 5 k návrhu Územního plánu Polička – námitce se nevyhovuje v bodě 1., námitce se vyhovuje v bodě 2. s tím, že navrhovaná zastavitelná plocha Z75 bude z návrhu Územního plánu Polička vypuštěna a funkční využití pozemku parc. č. 60 v k. ú. Střítež u Poličky bude stanoveno v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Rozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 7. 4. 2011.

ZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
za použití ustanovení § 172, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Polička.

ZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje v souladu s ustanovením § 53, odst. 3 a § 49, odst. 3 stavebního zákona Pokyny pro zpracování 2. návrhu Územního plánu Polička.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011 na akci „Hradební systém města Poličky – obnova hradebních úseků SO 19 a SO 20“,
dle zpracované a schválené projektové dokumentace – I. etapa, a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 770/11 o výměře 1532 m2 v k. ú. Rohozná. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1071/2 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Polička za podmínky zřízení věcného břemene k prodávané části pozemku p. č. 1071/2 a k p. č. 6038/10 v k. ú. Polička
pro oprávněného Město Polička spočívající v právu přístupu na citovaný pozemek z důvodu oprav a údržby zařízení veřejného osvětlení. Kupní cena činí Kč 150,-Kč/m2, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1210/11 v k. ú. Polička
o výměře 4800 m2, dle předloženého návrhu. Kupní cena činí 590,-Kč/m2 a bude uhrazena prostřednictvím advokátní úschovy u advokáta JUDr. Jany Čepelkové, se sídlem Svitavy.

ZM schvaluje prodej části pozemku PK č. 1 o výměře 300 m2 v k. ú. Modřec. Kupní cena činí 30,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5395/1 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p. č. 6143 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.
ZM schvaluje prodej bytu č. 14 v domě č. p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu 2936/10000 na společných částech domu č. p. 932,933 a na zastavěném pozemku st. p. č. 3058,3059 zájemci, který předloží nejvyšší nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno na základě aktuálního znaleckého ocenění bytu ve výši Kč 1.367.500,--.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 09/11/HSYM-BP a to podílu id. ½ na pozemkové parcele č. 5995/8 o výměře 20 m2 v k. ú. Polička, mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha jako převodcem a Městem Polička jako nabyvatelem, dle předloženého návrhu smlouvy.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy, jejichž předmětem je bytová jednotka č. 808/7 na ulici M. Bureše v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu 310/10000 na společných částech domu č. p. 808 a na zastavěném pozemku st. p. č. 2280 se zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno na základě aktuálního znaleckého ocenění bytu ve výši Kč 710.400,--.

ZM odkládá projednání žádosti o prodej části pozemku p. č. 5944/2 o výměře cca 133 m2 v k. ú. Polička do doby předložení studie a posouzení investičního záměru Městem Polička.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2011

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 08018721 se Státním fondem životního prostředí ČR, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička, dle předloženého návrhu smlouvy.

ZM schvaluje uzavření zástavní smlouvy č. 08018721 – Z se Státním fondem životního prostředí ČR, jejímž předmětem je zástava lesních pozemků
- v katastrálním území Kněževes v obci Kněževes v okrese Blansko: parc. č. 628, 629, 631, 633, 768/1, 773, 774
- v katastrálním území Předměstí v obci Svojanov v okrese Svitavy: parc. č. 846, 911, 912
- v katastrálním území Hamry nad Křetínkou v obci Bystré v okrese Svitavy: parc. č. 1767, 1779,
v celkové hodnotě 9 840 788,00 Kč, za účelem zajištění pohledávek Státního fondu životního prostředí ČR, vzniklých poskytnutím půjčky na realizaci stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle předloženého návrhu smlouvy.

ZM schvaluje Plán odpadového hospodářství města Poličky na r. 2011-2015, zpracovaný firmou ISES, s.r.o., Praha.

ZM schvaluje účast města v projektu " Cyklobusem Českomoravským pomezím v roce 2011" a Smlouvu o spolupráci vč. finanční spoluúčasti, dle důvodové zprávy.

ZM navrhuje pana Jaroslava Martinů, jako zástupce města Poličky do představenstva společnosti LIKO SVITAVY a. s..

ZM navrhuje paní Marii Kučerovou, Luční 368, Polička, nar. 15. 7. 1952, jako zástupce města Poličky do dozorčí rady společnosti LIKO SVITAVY a. s..

ZM deleguje paní Marii Kučerovou, jako zástupce města Poličky, na valnou hromadu společnosti LIKO SVITAVY a. s..

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.