Město Polička

OZV 1/2011, kterou se mění OZV č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

 

 
Město Polička
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 23. června 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů, ze dne 9. 12. 2010 se mění takto:
Čl. 7 odst. 3 nově zní:
„(3) Úleva se poskytuje členům kynologické organizace ve výši 50 % z konkrétní sazby. Členství může držitel psa prokázet například platným potvrzením kynologické organizace. Členové místní kynologické organizace mohou členství prokázat například společným potvrzením, které kynologická organizace doručí správci poplatku každoročně nejpozději do 15. února.“
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.
 
 
 
……………………………………
Jaroslav Martinů
starosta
 
 
                                                                                                                    
           ...................................................                         .................................................
                       Marie Kučerová                                      JUDr. Marie Tomanová Ph.D.
                        místostarostka                                                 místostarostka
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  24. 6. 2011
Sejmuto z úřední desky dne: