Město Polička

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 11. 2011

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, RNDr. Milana Janečku a RNDr. Ladislava Scheiba.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu MVDr. Jiřího
Teplého a JUDr. Marii Tomanovou.

ZM schvaluje prodej domu č.p. 63 na stavební parcele č. 103 včetně st.p.č. 103 o výměře 108 m2 v k.ú. Střítež u Poličky zájemci, který předloží nejvyšší cenovou nabídku. Nejnižší podání bude stanoveno na základě aktuálního znaleckého posudku.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1219/15 o výměře cca 280 m2 a části pozemku p.č. 2169 o
výměře cca 130 m2 v k.ú. Borová u Poličky. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku PK č. 764/10 o výměře cca 1000 m2 a části pozemku PK č. 764/11 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 5769/88 o výměře 68 m2 a p.č. 6102/3 o výměře 24 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s městem Polička jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou
pozemky p.č. 503/1 o výměře 564 m2, p.č. 504/5 o výměře 97 m2 a p.č. 504/19 o výměře 67 m2, vše v
k.ú. Polička.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 6277/1 v obci a k.ú. Polička označeného dle GP č. 1949-121/2011 jako č. 6277/8 o výměře 1199 m2 mezi městem Polička jako kupujícím a společností České dráhy, a.s., Praha 1 jako prodávajícím. Kupní cena bude činit 135.000,- Kč.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 6231/2 o výměře 76 m2 v k.ú. Polička od Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj, se sídlem v Pardubicích do vlastnictví města Poličky. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej bytů včetně odpovídajícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena pro byty, které jsou předmětem prodeje, bude stanovena takto:
- byt č. 7, vel. 1+1, v domě č.p. 808 na ul. M. Bureše v Poličce - 603.840,--Kč,
- byt č. 14, vel. 3+1, v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce - 957.250,--Kč,
- byt č. 4, vel. 2+1, v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce - 842.250,--Kč,
- byt č. 6, vel. 1+1, v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce - 679.580,--Kč.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2011.

ZM schvaluje uvolnění zvýšených prostředků na mzdy pro místní správu i příspěvkové organizace a obchodní organizace, které byly součástí rozpočtové změny č. 6/2011 schválené usnesením ze 4. zasedání ZM ze dne 22. září 2011 bod č. 5.

ZM uděluje pravomoc radě města k provádění rozpočtových opatření v měsíci prosinec 2011 týkajících se přesunů finančních prostředků mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu města bez omezení jejich výše.

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2012 takto:

a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2011 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Turist servis s.r.o. na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2011 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2012 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 150 tis. Kč.

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, případně s finančním plánem.

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

ZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky na období 2012-2015.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků určených na odměny trenérům a cvičitelům za rok 2011
pro:
Atletika o.s. Polička ve výši 21.104 Kč
HC Spartak Polička ve výši 73. 920 Kč
Horolezecký klub Polička ve výši 9.090 Kč
SDH Polička ve výši 1.499 Kč
SK8 Slalom Polička o.s. ve výši 10.335 Kč
SK Masokombinát Polička ve výši 34.336 Kč
SK D.A.S. Kometa Polička ve výši 29.688 Kč
TJ Spartak Polička oddíl tenisu a stolního tenisu ve výši 55. 028 Kč
Celkem ve výši 235.000 Kč.

ZM schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Tylův dům o dotaci z Ministerstva kultury ČR na
projekt „Digitalizace kina v Poličce“ z dotačního programu na technický rozvoj a modernizaci
kinematografie – digitalizace kin.

ZM schvaluje předfinancování „Digitalizace kina v Poličce“ v případě získání dotace z dotačního
programu na technický rozvoj a modernizaci kinematografie – digitalizace kin z rozpočtu města pro rok
2012.

ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2012 dle důvodové zprávy.
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.