Město Polička

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 12. 2011

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Báčovou, Bc. Antonína Kadlece a pana Jiřího
Hejtmánka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením zápisu RNDr. Milana
Janečku a MUDr. Martina Plška.

a) ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1210/66 o výměře 2000 m2 v k.ú. Polička společnosti KMtronic
s.r.o., se sídlem Litomyšl. Pro část pozemku o výměře 1300 m2 činí kupní cena 590,- Kč/m2, pro část
pozemku o výměře 700 m2 činí kupní cena 350,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí
kupující.

b) ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1210/10 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Polička společnosti
KMtronic s.r.o., se sídlem Litomyšl. Kupní cena činí 590,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem
včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2011.

ZM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 344 m kanalizace na p. p. č. 221, 183/1 a 183/2
v k. ú. Střítež u Poličky v pořizovací hodnotě 208 672 Kč z majetku města Poličky do majetku Sdružení
majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

ZM neschvaluje podpořit projekt občanského sdružení PONTOPOLIS, Polička pod názvem „Komunitní
centrum pro cizince a multikulturní centrum pro školy“ s využitím prostor v objektu Riegrova 52,
Polička a jeho způsob financování, dle důvodové zprávy.


 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.