Město Polička

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. února 2012

ZM I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012
příjmy ve výši 225.796,8 tis. Kč
výdaje ve výši 236.765,2 tis. Kč
schodek ve výši 10.968,4 tis. Kč
který je kryt třídou 8 – financování
Závaznými ukazateli na rok 2012 se stávají:
- běžné příjmy včetně dotací ve výši 168.367,5 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 57.429,3 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů 7.624,0 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši 8.701,9 tis. Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé
kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.

II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU

ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2012.

ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička a dodržování schválených pravidel pro poskytování těchto příspěvků.

ZM bere na vědomí Zprávu o projednání 2. návrhu Územního plánu Polička předloženou pořizovatelem včetně vyhodnocení stanovisek a připomínek dotčených orgánů, ostatních subjektů a oprávněných osob,
které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu řízení o 2. návrhu územního plánu.

ZM po ověření podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že návrh Územního plánu Polička je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje.

ZM, příslušné podle ustanovení § 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43, odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává v souladu s ustanovením § 54, odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy č. 1/2012 Územní plán Polička.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2012 na akci „Hradební systém města Poličky – obnova hradebních úseků SO 19 a SO 20“, dle zpracované a schválené projektové dokumentace – II. etapa, a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5521/17 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4097 o výměře 5258 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej p.č. 1478/3 o výměře 726 m2 v k.ú. Polička v k.ú. Polička. Kupní cena činí 75,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a s podmínkou předkupního práva pro město Polička za stejnou cenu.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků pod stavbou komunikace č. II/364 v k.ú. Hamry nad Křetínkou, a to p.č. 1782/51 o výměře 45 m2, p.č. 1782/52 o výměře 22 m2, p.č. 1782/55 o výměře 60 m2, p.č. 1782/66 o výměře 136 m2, p.č. 1782/72 o výměře 148 m2 a část p.č. 1782/69 nově označené jako p.č. 1782/73 o výměře 321 m2, z vlastnictví města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, Pardubice.

ZM odkládá projednání prodeje části pozemku p. č. 392/22 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Polička za účelem výstavby řadových garáží do doby předložení stanoviska obyvatel bytového domu Družstevní č. p. 886 až 888 v Poličce.

ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 5286/6 m2 o výměře cca 160 m2 a části pozemku p.č. 5420/1 o výměře cca 470 m2 za část pozemku p.č. 5232/1 o výměře cca 480 m2, část pozemku p.č. 5232/2 o výměře cca 15 m2, část pozemku p.č. 6148/4 o výměře cca 105 m2 a část pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 30 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Polička. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně.

ZM ruší své usnesení č. 3 ze dne 28.11.2011 týkající se prodeje domu č.p. 63 na stavební parcele č. 103 včetně st.p.č. 103 o výměře 108 m2 v k.ú. Střítež u Poličky.

1. ZM schvaluje přijetí pevné úrokové sazby ve výši 3,62 % p. a. u hypotečního úvěru na dostavbu bytového domu B na Sídlišti Hegerova číslo smlouvy 720/07/LCD s platností do 28. 2. 2022.

2. ZM schvaluje uskutečnění mimořádné splátky ve výši 1 408 581,24 Kč u hypotečního úvěru na dostavbu bytového domu B na Sídlišti Hegerova číslo smlouvy 720/07/LCD, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2012.

ZM bere na vědomí výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

ZM schvaluje podpořit projekt občanského sdružení PONTOPOLIS, Polička pod názvem „Komunitní centrum pro cizince a multikulturní centrum pro školy“ s využitím prostor v objektu Riegrova 52, Polička a jeho způsob financování, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje projekt Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dofinancování akce Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce ve výši min. 30% z celkových nákladů. Spoluúčast města Poličky bude zajištěna formou rozpočtové změny z finanční rezervy města, v případě přiznání dotace z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť.

1. ZM schvaluje financování výměny provzdušňovacích elementů v aktivační nádrži AN3 na čistírně odpadních vod z rozpočtu města Poličky na rok 2013 v částce cca 800 tis. Kč vč. DPH s tím, že výměna bude realizována v roce 2012.

2. ZM schvaluje financování 1. etapy rekonstrukce kanalizace v ulici Janáčkova v částce cca 750 tis. Kč vč. DPH z rozpočtu města Poličky na rok 2013 s tím, že akce bude realizována v roce 2012.

ZM volí členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky pana MVDr. Pavla Kysilku, Polička.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.