Město Polička

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 19. dubna 2012

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, Jiřího Hejtmánka a MUDr. Vlastimila Slezáčka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Báčovou, ověřením zápisu
MUDr. Martina Plška a Mgr. Davida Šafáře.

a) ZM neschvaluje návrh na povýšení finančního příspěvku na činnost Městské organizace Klubu důchodců ČR z 30 tis. Kč na 40 tis. Kč.
b) ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2012.

ZM odkládá projednání žádosti o prodej pozemků PK č. 637 o výměře 1471 m2, PK č. 463 o výměře 2575 m2, PK č. 464 o výměře 760 m2, PK č. 465 o výměře 386 m2, části pozemku PK č. 461 o výměře cca 2100 m2 a části PK č. 635 o výměře cca 3500 m2, vše v k. ú. Modřec, na zasedání ZM dne 21. 6. 2012.

ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 1910/1 o výměře cca 587 m2, části pozemku p.č. 1910/6 o výměře cca 60 m2 a pozemku p.č. 1910/2
o výměře 205 m2 ve vlastnictví Česká republika-Povodí Moravy s.p., Brno, za část pozemku p.č. 1750/1 o výměře cca 736 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Hamry nad Křetínkou. Náklady spojené se směnou pozemků včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu uhradí obě strany společně a nerozdílně. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude předmětem finančního vyrovnání dle aktuálního znaleckého podsudku.

ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 1577/1 o výměře cca 500 m2 a části pozemku p.č. 1577/2 o výměře cca 450 m2 za část pozemku p.č. 1792 o výměře cca 1100 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Rohozná u Poličky. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí obě strany společně a nerozdílně.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5905/4 o výměře 89 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a) ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 2017/3 v k.ú. Polička o výměře 69 m2. Kupní cena činí 100,--Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující město Polička.
b) ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 2019/1 v k.ú. Polička označeného dle GP č. 2018-21/2012 jako p.č. 2019/3 o výměře 2 m2. Kupní cena činí 100,-Kč/m2 a veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující město Polička.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1210/10 o výměře cca 154 m2 v k.ú. Polička společnosti KMtronic s.r.o., Litomyšl. Kupní cena činí 590,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

a) ZM schvaluje výkup pozemků v obci a k. ú. Pomezí označených dle GP č. 759-N260/2011 jako st.p.č. 772 o výměře 24 m2 a st.p.č. 774 o výměře 41 m2 od prodávajícího Povodí Moravy, s. p., Brno. Kupní cena činí 650,--Kč.
b) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku v obci a k. ú. Pomezí označeného dle GP č. 759-N260/2011 jako st.p.č. 773 o výměře 57 m2 od vlastníka, obce Pomezí.
ZM schvaluje navýšení kapacity a zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička se sídlem Luční 394, Polička v objektu Základní školy Na Lukách Polička se sídlem Švermova 401, Polička v nejbližším možném termínu, pokud možno od 1. 9. 2012.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

ZM schvaluje záměr rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému ve městě Poličce.

 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.