Město Polička

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

- Město Polička

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

- Město Polička jako územní samosprávný celek vzniklo z titulu zákona č. 367/90 Sb.o obcích ke dni 24. listopadu 1990. Je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Základním předpisem, který upravuje činnost města, jeho orgány, jejich vzájemné vztahy i vztahy k občanům, je zákon č. 128 / 2000 Sb. o obcích v platném znění.
- Město Polička vykonává samostatnou působnost a přenesenou působnost. V oblasti samostatné působnosti se řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Rozsah samostatné působnosti upravuje zákon č. 128 / 2000 Sb. o obcích v platném znění. Samosprávnými orgány města jsou zastupitelstvo města (21 členů) a rada městská (starosta, 1 místostarosta a dalších 5 radní) Jejich volební období je čtyřleté. Pravomoce a vzájemné vztahy upravuje zákon o obcích. Město zastupuje navenek starosta. V přenesené působnosti vykonává město státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony prostřednictvím městského úřadu. Městský úřad plní úkoly uložené mu samosprávnými orgány města a úkoly vyplývající ze zákonů zvláštních (stavební zákon, živnostenský zákon, zákon o matrikách atd.). Věcnou příslušnost jednotlivých odborů upravuje organizační řád městského úřadu, který je k dispozici na podatelně MěÚ. Žádosti, podněty či jiná podání lze uplatnit prostřednictvím podatelny či přímo na konkrétním odboru.
- Město Polička při výkonu samostatné působnosti postupuje podle zákona o obcích, dalších zákonů a jednacího řádu městského zastupitelstva. Při výkonu přenesené působnosti se postupuje zejména podle zákona č. 500/2004Sb. o správním řízení a dále podle zákonů zvláštních.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

- Organizační řád zde.

4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení:

- Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
- kompletní kontakty naleznete zde
- oficiální úřední elektronická adresa je epodatelna@policka.org, tato adresa je určena pouze pro oficiální korespondenci (je napojena do spisové služby - veškeré reklamní a propagační materiály budou separovány).
- oficiální emailová adresa je urad@policka.org

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

- Česká spořitelna, č.ú. 19-1283399369

6. Identifikační číslo organizace (IČO):

- 00277177

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

- CZ00277177

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

- kompletní informace o rozpočtech naleznete zde

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

- žádosti o poskytnutí informace se podávají na podatelně MěÚ, která vede centrální evidenci přijatých žádostí.
- k přijetí žádosti o informaci je kompetentní i každý odbor MěÚ.
- emailem na urad@policka.org opatřeným zaručeným elektonickým podpisem
- přes elektronickou podatelnu na adrese epodatelna@policka.org

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

- žádosti a další podání je možné podat na podatelně městského úřadu. K přijetí je kompetentní i každý odbor městského úřadu
- žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a stížnosti jsou centrálně evidovány na podatelně.
- lze je podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

-  Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení) Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena , nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Polička.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst.2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

- veškeré informace vč. formuláře lze získat na jednotlivých odborech.
- některé formuláře jsou k dispozici i v elektronické podobě zde

13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):

- ohledně města Poličky - v sekci "Praktický průvodce úřadem"
- všeobecné postupy jsou k dispozici na portálu veřejné správy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

- veškeré vyhlášky a nařízení města včetně archivu jsou k dispozici zde
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací, výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

- všechny tyto informace naleznete v dalších příspěvcích této kategorie.

16. Licenční smlouvy

- v současné době Město Polička těmito smlouvami nedisponuje

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- veškeré výroční zprávy naleznete v této sekci