Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Odměňování trenérů - kritéria pro přiznání finanční odměny

Komentář k daným kritériím.
Finanční odměny budou vypláceny na základě dodržování kritérií, která vytvořila sportovní komise města Poličky. Ta jsou označována jako obecná (neměnná).

1. Trenér musí pracovat s mládeží (děti, žactvo, dorost, juniorská kategorie do 19 let - včetně), která se pravidelně připravuje a startuje za poličská družstva. Členové skupiny musí být řádnými členy TJ, klubu, sdružení ….

2. Skupina (družstvo), se kterou bude trenér realizovat celoroční sportovní a výchovný program, musí mít minimálně 8 členů – max. počet není omezen. Výjimku z minimálního počtu může uznat komise pro tělovýchovu a sport rady města zejména u individuálních sportů. Jedna skupina může mít pouze jednoho placeného pracovníka (trenéra).

3. Trenér musí mít pro výkon své činnosti (ve směru ke svěřené skupině mládeže) kvalifikaci, aprobaci. Možnou kvalifikací pro splnění dané podmínky je trenér nejnižší třídy, dle kritérií sportovních svazů. Oficiálním školitelem jsou oblastní sportovní svazy nebo vyšší orgány. Učitelé s aprobací tělesná výchova a účastníci extraligy a národní reprezentace kvalifikaci splňují. Pro další vzdělávání trenérů je účast na semináři či školení alespoň jednou za rok povinná. Trenér na začátku sezony předloží ofocený průkaz, který ho opravňuje pracovat s mládeží.

4. Trenér se musí prokazatelným způsobem věnovat přímé práci se svěřenou skupinou mládeže minimálně 1,5 hodiny (včetně sobot a nedělí) 2xtýdně. Práce se skupinou musí být pravidelná, soustavná. Znamená to minimálně 2 tréninkové jednotky týdně, tj. ve všední den. Dále k tomu soutěže, závody, turnaje a další akce o víkendech – zde jsou započítávány dvě hodiny bez rozdílu doby trvání zápasu, závodu, turnaje atd.


5. Trenér může v kalendářním roce zorganizovat a obsahově zajistit pro svěřenou skupinu mládeže jedno souvislé soustředění. Základní informace o organizovaném soustředění klubu, sdružení… (předpokládaný termín, místo konání…) pracovník předloží v příloze č. 1 (tréninkový plán) tabulka 2.


6. Finanční odměna bude trenérovi vyplácena 1x ročně v měsíci prosinci. Předpokladem k výplatě finanční odměny je plnění všech podmínek uvedených na formuláři "Odměny trenérů" a potvrzení o účasti na školení či semináři určeném pro trenéry (alespoň jedenkrát za rok). Trenér je povinen ohlásit bezprostředně všechny změny týkající se činnosti se svěřenou skupinou (přerušení činnosti, změnu skupiny, soutěže apod.).

7. Před zahájením vlastní činnosti a na začátku každé sezóny předloží trenér písemně zpracovaný roční tréninkový plán práce se všemi náležitostmi a seznam členů skupiny (příloha 1-3).

8. Trenér nesmí být za danou činnost odměňován z jiných finančních zdrojů.

9. Kontrolní činnost výše stanovených podmínek atd.) může být kontrolována určenými členy sportovní komise.

10. O udělení finanční odměny rozhoduje Rada města na návrh sportovní komise. Všechny náležitosti se předkládají prostřednictvím předsedy nebo jím určeným pracovníkem oddílu, klubu.


11. Na základě kontrolní činnosti lze při zjištění neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy a dalších ujednání smlouvu vypovědět jednostranně s okamžitou platností.

12. Na vyplácení přiznaných odměn není právní nárok

 

 


 

Vložil Šauerová Naděžda (9/14/2012), přečteno 3809x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Komise a výbory | Odměňování trenérů - kritéria pro přiznání finanční odměny