Město Polička

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27. září 2012

ZM volí za členy návrhové komise pana Mgr. Jana Matouše, pana Bohumila Bednáře a
RNDr. Ladislava Scheiba.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana MUDr. Martina Plška, ověřením zápisu
Mgr. Davida Šafáře a Ing. Martina Kozáčka.

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2012.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2012.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 6 000 Kč na opravy a údržbu základny a klubovny, na obnovu sportovního a táborového vybavení
- SK Masokombinát Polička, ve výši 15 000 Kč na turnaj přípravky
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 15 000 Kč na náklady mistrovství ČR v Ostravě
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši 3 000 Kč na činnost oddílu stolního tenisu
- TJ Spartak Polička, oddíl tenisu, ve výši 12 000 Kč na honoráře za práce spojené s provozováním sportovního kempu pro mládež a náklady s tím spojené
- HC Spartak Polička, ve výši 14 000 Kč na činnost hokejového klubu
- D.A.S. Kometa Polička, ve výši 10 000 Kč na provoz a sportovní činnost hokejbalového klubu
- Občanské sdružení Bonanza Vendolí, ve výši 9 000 Kč na poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě
- Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, ve výši 10 000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
- MaTami, centrum pro rodinu o.s., Polička, ve výši 6 000 Kč na dofinancování projektu "Čas
pro rodinu"
- Gymnázium Polička, ve výši 12 000 Kč na výměnný pobyt studentů a učitelů partnerské školy
v německém Tangermünde.

ZM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Štefanydes Polička, ve výši 10 000 Kč
na náklady spojené s postupem do 1. ligy, školení rozhodčích

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy se smlouvou zástavní na prodej bytu č. 4 vel. 2+1 v domě č. p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu 610/10000 na společných částech domu č. p. 971,972,973 a na zastavěném pozemku st. 3129,3130,3131, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 842.250,--Kč, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5506/1 o výměře 831 m2 v k.ú. Polička na výstavbu RD v lokalitě Mánesova. Kupní cena činí 1.120,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4784/8 o výměře 386 m2 a pozemku p.č. 6477 o výměře 635 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek trvale bytem v domě č.p. 390 na ul. E. Beneše v Poličce, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

a) ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 4119/1 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 317-318 na ul. Zákrejsova v Poličce, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

b) ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 4119/1 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 319 na ul. Zákrejsova v Poličce, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,-Kč/m2s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6140/1 o výměře cca 70 m2 a části pozemku p.č. 6230/1
o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1210/26 o výměře cca 190 m2 a části pozemku p.č. 1210/43
o výměře cca 50 m2, oba v k.ú. Polička. Kupní cena činí 350,-Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje výkup pozemků v k. ú. Polička:
- p.č. 1228/15 o výměře 9 m2
- p.č. 1228/16 o výměře 6 m2 a p.č. 1067/4 o výměře 5 m2
- p.č. 1228/17 o výměře 4 m2, pozemku p.č.1228/32 o výměře 5 m2, pozemku p.č.1228/33
o výměře 4 m2 a pozemku p.č. 1228/34 o výměře 10 m2
- p.č. 1228/18 o výměře 5 m2
Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 727/5 o výměře 1617 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a) ZM schvaluje prodej části pozemku PK č. 637 o výměře cca 1150 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.
b) ZM schvaluje prodej části pozemku PK č. 637 o výměře cca 320 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 a kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 1364/1 o výměře 5636 m2 v k.ú. Borová u Poličky.

ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 3039 o výměře 1399 m2 za pozemek p.č. 835/1 o výměře 1077 m2 a pozemek p.č. 1057 o výměře 893 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička. Finanční vypořádání cenového rozdílu ve směňovaných pozemcích bude provedeno na základě aktuálního znaleckého posudku.

ZM schvaluje Dohodu o spolupráci na zajištění prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 1210/24 v k.ú. a obci Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 3089 v k.ú. Polička o výměře cca 10 m2. Kupní cena činí
30,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující město Polička.

V Poličce dne 27. září 2012

Jaroslav Martinů , v. r., starosta
Marie Kučerová, v. r., místostarostka
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v. r., místostarostka

 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.