Město Polička

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. listopadu 2012

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Mgr. Jana Putnu a RNDr. Milana Janečku.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením zápisu Bc. Antonína Kadlece a paní Marii Báčovou.

ZM schvaluje poskytnutí finanční výpomoci v částce 622 000,- Kč Základní škole Na Lukách Polička, se splatností nejpozději do 31. 3. 2013, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 297 360 Kč, se splatností po obdržení dotace, nejpozději do dne 30. 11. 2013, organizaci Divadelní spolek TYL POLIČKA, Polička, dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 406 620 Kč, se splatností do 30 dnů
od obdržení dotace, nejpozději však do 31. března 2015, organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s., dle důvodové zprávy. 

a) ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2012 mimo finančního příspěvku organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s., ve výši 45 tis. Kč.
b) ZM zmocňuje RM k případnému provedení poslední rozpočtové změny za rok 2012, a to
u akcí, kde nebudou plně vyčerpány plánované finančních prostředky, které budou převedeny
do mimorozpočtové rezervy.

  ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2013 takto:
a) čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2012 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a u výdajů na volbu prezidenta. Měsíční výdaje
pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s. r. o. (pro středisko sportovní služby) a
pro Ladislava Cacka, na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.
b) čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2012 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2013 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 150 tis. Kč.
c) čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, případně s finančním plánem.
d) čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

ZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky na období 2013-2016.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy se smlouvou zástavní na prodej bytu č. 933/14 o velikosti 1+3, nacházejícího se v bytovém domě č. p. 932, 933 na Sídlišti Hegerova v obci a k. ú. Polička, části obce Horní Předměstí, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a
na pozemcích pod stavbou odpovídajícího id. 293/10000, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 957.250,- Kč, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3893/3 o výměře 2925 m2, p.č. 3896/30 o výměře 215 m2, st.p.č. 2873 o výměře 8 m2 a st.p.č. 3081 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Polička, uživatelům zahrádek, dle důvodové zprávy, takto:
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 297 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 239 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 275 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 136 m2
- st.p.č. 3081 o výměře 17 m2 a část  p.č. 3893/3 o výměře cca 215 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 258 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 144 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca  144 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 146 m2
- st.p.č. 2873 o výměře 8 m2 a část p.č. 3893/3 o výměře cca 218 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 296 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 133 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 140 m2
- část p.č. 3893/3 o výměře cca 284 m2
- p.č. 3896/30 o výměře 215 m2
Kupní cena činí 20,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

  a) ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 162/1 o výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Lezník v hranicích původního oplocení. Kupní cena činí 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.
b) ZM neschvaluje prodej částí pozemku p.č. 162/2 v k.ú. Lezník nacházejících se před domem čp. 46 o výměře cca 50 m2 a naproti domu č.p. 46 za místní komunikací o výměře cca 100 m2.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku PK č. 764/4 o výměře 3769 m2 a pozemku PK č. 764/5 o výměře 187 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky Sportovnímu klubu Rohozná. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 706 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Lezník.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 3017 o výměře 143 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5454/166 o výměře 779 m2 v k.ú. Polička na výstavbu RD v lokalitě Mánesova. Kupní cena činí 1.120,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

a) ZM ruší své usnesení č. 8 ze dne 3. 11. 1994.
b) ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 304/1 o výměře 501 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM souhlasí s ukončením členství města Polička v Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje k 31. 12. 2012 nebo časově dle vnitřních norem agentury.

ZM souhlasí s ukončením členství města Polička ve WTFC (Kruh přátel hrazených měst)
k  31. 12. 2012 nebo časově dle vnitřních norem svazku.

a) ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Renaty Pechancové na funkci členky výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.
b) ZM volí členem výboru pro výchovu a vzdělávání Mgr. Rostislava Kohuta,
bytem nábř. Svobody 385, Polička.

  ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na I. pololetí roku 2013 takto:
28. 2.
18. 4.
27.6.

 

V Poličce dne 29. listopadu 2012

Jaroslav Martinů , v. r., starosta
Marie Kučerová, v. r., místostarostka
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v. r., místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.