Město Polička

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. února 2013

ZM schvaluje zapojení Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 do projektu Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. s názvem „Technické školky“, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr provedení plynofikace budov Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Polička, Hegerova 427 a Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 406 620 Kč, se splatností do 30 dnů od obdržení dotace na projekt „Hřbitovy – naše kamenná historie“, nejpozději však do 31. března 2015, organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s., IČO: 27030822, dle důvodové zprávy. 

ZM

I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2013
příjmy ve výši                      201.768,7 tis.Kč
výdaje ve výši                      211.638,8 tis.Kč
schodek ve výši                        9.870,1 tis.Kč
který je kryt třídou 8 – financování

Závaznými ukazateli na rok 2013 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši                     180.504,6 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši                21.264,1 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů                                                  2.996,2 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši                             8.936,7 tis.Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé
      kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7

Změnu závazných ukazatelů lze provést bez rozpočtových změn v rámci účetní závěrky u technického zhodnocení nedokončeného dlouhodobého majetku nepřevyšujícího v případě hmotného majetku 40 tis. Kč a u nehmotného majetku 60 tis. Kč za rok.

II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU


ZM schvaluje projekt Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce (etapa 2013), dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dofinancování akce Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce (etapa 2013) ve výši min. 30% z celkových nákladů. Spoluúčast města Poličky bude zajištěna rozpočtovou změnou finanční rezervy města v případě přiznání dotace z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť.

ZM neschvaluje záměr realizace a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 126/89 týkající se projektu „Zvýšení kvality řízení města Polička“ v rámci výzvy č.89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2013.

ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička a dodržování schválených pravidel pro poskytování těchto příspěvků.

ZM schvaluje nové znění stanov DSO Kraj Smetany a Martinů, IČO: 68211384.

ZM schvaluje nové znění stanov DSO Mikroregion Poličsko, IČO: 70820252.

ZM volí do funkce předsedy osadního výboru ve Stříteži pana Josefa Jaščevského, bytem Střítež č. p. 27., Polička.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.