Město Polička

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 18. 4. 2013

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2013.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2013 na akci „Hradební systém města Poličky – obnova hradebních úseků SO 19 a SO 20“, dle zpracované a schválené projektové dokumentace – III. etapa, a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5461/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1910/2 o výměře 205 m2, p.č. 1910/17 o výměře 197 m2 a p.č. 1750/11 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Hamry nad Křetínkou. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 240/1 o výměře 26 371 m2 v k.ú. Svojanov.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 339/1 v k.ú. Polička.

ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 1577/1 o výměře 630 m2 a části pozemku p.č. 1577/2 o výměře 894 m2 za část pozemku p.č. 1792 o výměře 1321 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Rohozná u Poličky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude předmětem finančního vyrovnání v ceně 10,-Kč/m2. Náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně.

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy se smlouvou zástavní na prodej bytu č. 875/3 o velikosti 1+3, ulice 9. května, Polička, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemcích pod stavbou odpovídajícího id. 63/1000 vzhledem k celku za kupní cenu ve výši Kč 970.900,--. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej bytu č. 941/6 o velikosti 1+1 v domě č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v obci a k. ú. Polička, části obce Horní Předměstí včetně spoluvlastnického podílu 31/1000 na společných částech domu č. p. 940, 941 a na zastavěném pozemku st. p. č. 3073, 3074 za sníženou kupní cenu Kč 590.000,--, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje nové znění stanov svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“.

ZM bere na vědomí výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.
 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.