Město Polička

Usnesení zastupitelstva města dne 27.4. 2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27.4.2006

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky za rok 2005 bez výhrad.

 
ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2005 svazku obcí Mikroregion Poličsko.
 
ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2005 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.
 
ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2005 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.
 
ZM:
a)   schvaluje účast Města Poličky v přípravě projektu na podporu cestovního ruchu turistické oblasti Svitavsko dle důvodové zprávy,
b)   souhlasí se zahájením příprav Integrovaného projektu na podporu cestovního ruchu turistické oblasti Svitavsko a s delegováním manažera projektu,
c)   schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Městu Svitavy ve výši 141 tis. Kč na zahájení úvodních prací na projektu a jeho zařazení do rozpočtové změny č. 1/2006,
d)  schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci a o sdružení finančních prostředků s městy Svitavy, Litomyšl a Moravská Třebová.
 
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
-    SK Masokombinát Polička, ve výši 85.000,-- Kč, na činnost a dopravné k soutěžím,
-    TJ Spartak Polička – oddíl tenisový, ve výši 20.000,-- Kč, na náklady sportovních utkání a nákup míčů,
-    TJ Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve výši 105.000,-- Kč, na utkání a dopravu,
-    TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 90.000,-- Kč, na sportovní činnost a dopravu,
-    TJ Spartak Polička – Asociace sportů pro všechny, ve výši 6.000,-- Kč, na dopravu, pronájem, rozhodčí,
-    TJ Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve výši 18.000,-- Kč, na činnost a dopravu k soutěžím,
-    Klub sálové a malé kopané VPS Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na turnaje celostátní ligy,
-    Občanské sdružení Atletika Polička, ve výši 45.000,-- Kč, na závodní atletickou činnost a na akci „Běh kolem poličských hradeb“,
-    SK D.A.S. Kometa Polička – hokejbal, ve výši 30.000,-- Kč, na cestovné, nájemné, výstroj, rozhodčí,
-    Římskokatolická farnost Polička, ve výši 30.000,-- Kč, na opravu varhan v kostele Sv. Michaela,
-    Svíba Dušan agentura „earth music“, ve výši 30.000,-- Kč, na multikulturní festival „Colour meeting“,
-    Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek, ve výši 25.000,-- Kč, na práci s postiženými dětmi,
-    Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek – ONKO klub Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost a náklady přednášek zdravotní osvěty,
-    Dětské informační centrum Polička, ve výši 30.000,-- Kč, na provoz a činnost
-    Pionýrská skupina Polička, ve výši 18.000,-- Kč, na nákup instalačního a stavebního materiálu,
-    Junák středisko TILIA Polička, ve výši 18.000,-- Kč, na akce pro děti, na opravy a údržbu, na táborové a sportovní vybavení a opravy vozidla,
-     Český svaz chovatelů, základní organizace Polička, ve výši 25.000,-- Kč, na úhradu soudních výloh, na vybudování nové el. přípojky, na zajištění výstav.
 
ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
-     Aeroklub Polička, občanské sdružení, ve výši 80.000,-- Kč, na dostavbu provozní kanceláře,
-     TJ Spartak Polička – sokolovna, ve výši 85.000,-- Kč, na provoz sokolovny,
-     Základní organizace ČSOP Zelené Vendolí, ve výši 30.000,-- Kč, na provoz a péči o handicapovaná zvířata,
-     Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 100.000,-- Kč, na rekonstrukci topení a opravu omítek spolkového domu Jordán,
-     Občanské sdružení Ekocentrum Skřítek Polička, ve výši 24.000,-- Kč, na akci „Den stromů“,
-     Farní charita v Poličce, ve výši 20.000,-- Kč, na soutěžní odpoledne pro postižené.
 
ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny pro rok 2006 na akci: Památník B. Martinů – celková stavební obnova domů č.p. 112, 113, 114, ul. Tylova, Polička a přiznává finanční podíl na obnově kulturní památky.
 
ZM schvaluje přijetí dotace od MMR ČR na regeneraci panelových sídlišť M. Bureše a Švermova v Poličce pro rok 2006 dle důvodové zprávy. ZM pověřuje OFP a OÚRaŽP řešením návrhu pokrytí spoluúčasti Města formou rozpočtové změny a jeho předložení ZM ke schválení dle důvodové zprávy.
 
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2006.
 
ZM schvaluje odložení projednání prodeje objektu č.p. 74 vč. st.p.č. 101 a pozemku p.č. 442 o výměře 274 m2 v k.ú. Pustá Rybná.
 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2006.
 
ZM bere na vědomí informace odboru dopravy MěÚ Polička k možnosti realizace výstupů z „Ankety k dopravě v centru Poličky“.
 
ZM bere na vědomí informaci starosty Bc. Miroslava Popelky k problematice tzv. Witzovy brány a souhlasí s podáním určovací žaloby.
 
ZM bere na vědomí rezignaci pana Zdeňka Kučery na funkci předsedy Osadního výboru Modřec a zároveň člena OV a odvolává ho z funkce.
 
ZM volí do funkce předsedy Osadního výboru Modřec pana Pavla Soukala.
 
ZM určuje členem Osadního výboru Modřec pana Pavla Bureše a pana Václava Kresla.
 
ZM stanovuje počet členů Osadního výboru Modřec na 8 členů.
 
V Poličce dne 27. 4. 2006
 
 
Bc. Miroslav Popelka, starosta
Jaroslav Martinů, místostarosta
 
 
 
Kompletní usnesení ZM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.