Město Polička

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 26. 9 .2013

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2013.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Svaz důchodců ČR, o. s. Městská organizace Polička, ve výši 12 tis. Kč na činnost organizace.
- Český svaz ochránců přírody, ve výši 5 000 Kč na nátěrové hmoty pro klubovnu, doplnění vybavení klubovny
- Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 5 000 Kč na obnovu sportovního a táborového vybavení, opravu a údržbu základny, klubovny a auta, přátelské setkání, dofinancování projektu sportovně relaxačního centra Maděra
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 6 000 Kč na tábor v Anglii – příspěvek na dopravu
- Divadelní spolek TYL POLIČKA, ve výši 14 000 Kč na přípravu divadelních představení
- Miloš Jandl, ve výši 16 000 Kč na zajištění kostýmů pro účinkující a koně, dopravu účinkujících, koní a dalších zvířat na místo konání, krmení pro zvířata, občerstvení, zajištění úklidu – v rámci královských slavností 7/2013 a živý betlém na Palackého náměstí 1/2014
- HC Spartak Polička o. s., ve výši 5 000 Kč na činnost hokejového klubu
- SK8 Slalom Polička, ve výši 35 000 Kč na podporu sportovní činnosti juniorského
a žákovského družstva skateboardistů a náklady na účast v Českém a Světovém poháru v roce 2013
- Sportovní kluby Polička, ve výši 5 000 Kč na turnaj přípravky
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), ve výši 20 000 Kč na náklady na mistrovství ČR Brno a náklady na zajištění 1. ligy juniorek (cestovné, pronájmy hal, rozhodčí)
- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve výši 12 000 Kč na zabezpečení konání soustředění oddílové mládeže, činnost šachového kroužku mládeže
- CANTES o. s. skupina Polička, ve výši 10 000 Kč na činnost sdružení (krmení, veterinární péče, PHM)
- Oblastní charita Polička, ve výši 18 000 Kč na brašny pro sestry hospicového týmu
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 14 000 Kč na výměnu oken a dveří v klubovně
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 8 000 Kč na výsadbu keřů
a kultivovaných stromů v rámci rekonstrukce „víceúčelového areálu Zahrada
u Mlýna“ v Alšově ulici

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z programu „Prevence kriminality“ těmto subjektům:
- Gymnázium Polička, ve výši 20.000,-Kč na „Psychohrátky“
- Gymnázium Polička, ve výši 5.000,-Kč na „Adaptační kurz“
- DPS Penzion Polička, ve výši 11.000,- Kč na „Bezpečnost seniorů“
- SVČ Mozaika Polička, ve výši 10.000,- Kč na „Právo pro každý den“   
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Polička, ve výši 3.000,- Kč
na „Pozitivně do života“       
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši 6.000,- Kč na „Prevence gamblerství“            
- Spolek přátel a absolventů ZŠ Masarykova Polička, ve výši 11.500,- Kč na „Adaptační kurz pro žáky šestých tříd“
- Spolek přátel a absolventů ZŠ Masarykova Polička, ve výši 9.100 Kč na „Primární prevence a vrstevnický program“   
- Gymnázium Polička, ve výši 10.000,-Kč na “Vrstevnický program nadstavba“
- ADYKT o. s., Čistá, ve výši 10.000,- Kč na „Prevence rizikového chování“.

ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků z programu „Prevence kriminality“ těmto  subjektům:
- ZŠ Masarykova Polička, ve výši 10.000,- Kč na „Studium metodiky prevence“
- Horolezecký klub Polička, ve výši 15.000,- Kč na výstroj a materiální zabezpečení horolezecké stěny
- SOŠ a SOU Polička, ve výši 35.400,- Kč na „Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků“
- Skateboard klub Polička, ve výši 10.000,- Kč na výstroj a výzbroj        
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl odbíjená), ve výši 6.000,- Kč
na ochranné sítě
- ADYKT o. s., Čistá, ve výši 10.000,- Kč na „Setkávání u kulatého stolu“.

ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), pořízení Změny č. 1 Územního plánu Polička z vlastního podnětu podle ustanovení § 44 písm. a) stavebního zákona, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1231/11 o výměře cca 54 m2 v obci a k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 830,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2884 o výměře 437 m2 a části pozemku p.č. 2886 o výměře 53 m2 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6140/1 o výměře cca 70 m2 a části pozemku p.č. 6230/1 o výměře cca 20 m2 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.
 
ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 101/1 o výměře 20 m2, pozemku st.p.č. 101/2 o výměře 4 m2, pozemku p.č. 16/2 o výměře 10 m2, pozemku p.č. 18 o výměře 151 m2, části pozemku p.č. 19 o výměře 41 m2, části pozemku p.č. 444/4 o výměře 137 m2, vše v obci Polička a k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 16/1 o výměře 58 m2 a části pozemku p.č. 444/4 o výměře 10 m2, vše v obci Polička a k.ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1219/15 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Borová u Poličky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Kupní cena činí 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, jejímž předmětem je část pozemkové parcely č. 5911/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Polička, mezi Pardubickým krajem, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr přípravy území v lokalitě Jiráskova - Bezručova v Poličce pro bytovou výstavbu včetně pořízení změny územního plánu, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkupy pozemků v k.ú. Polička pro účely bytové výstavby v lokalitě Jiráskova – Bezručova dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitostí a uhradí za prodávajícího i daň z převodu nemovitostí odpovídající 4% z kupní ceny, která bude započítána do celkové kupní ceny.

ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Polička, a to p.p.č. 4116/2 o výměře 941 m2, p.p.č. 6186/10 o výměře 100 m2 a p.p.č. 4114 o výměře 93 m2, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitostí.     

ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Polička, a to p.p.č. 2908/9 o výměře 94 m2, p.p.č. 2910 o výměře 145 m2, p.p.č. 2912/19 o výměře 645 m2, p.p.č. 2912/21 o výměře 298 m2, p.p.č. 2912/22 o výměře 227 m2, p.p.č. 2912/24 o výměře 258 m2 a p.p.č. 5947/6 o výměře 56 m2, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 60,- Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 6184/5 o výměře 96 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,- Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Polička, a to p.p.č. 4734/1 (část o výměře cca 2050 m2) za cenu 100,-Kč/m2 a p.p.č. 4734/2 o výměře 65 m2 za cenu 50,- Kč/m2, dle důvodové zprávy. Kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4467 o výměře 46 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,- Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4542/3 o výměře 83 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,- Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 4116/3 o výměře 1102 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Finanční vypořádání rozdílné výměry směňovaných pozemků bude provedeno v kurzu 200,- Kč/m2. Město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 4318/1 o výměře 1672 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2013.

ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Marie Kučerové, na funkci předsedkyně Osadního výboru v Lezníku, dle důvodové zprávy.

ZM volí do funkce předsedy Osadního výboru v Lezníku pana Stanislava Boštíka, dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Karla Neřolda na funkci člena Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky, dle důvodové zprávy.

ZM volí členkou výboru pro Výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky Mgr. Lenku Novotnou ředitelku Masarykovy základní školy Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje navýšení příspěvku Mikroregionu Poličsko pro Místní akční skupinu Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. z 1 Kč/obyv. na 5,- Kč/obyv. a tím tedy navýšení příspěvků  Mikroregionu Poličsko z 3,- Kč/obyv. na 7,- Kč/obyv. s platností od 1.1.2014 do 31.12.2014, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje využití řádného členského příspěvku na provoz Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska o.s a případné spolufinancování dotací, které Místní akční skupina Sdružení pro rozvoj Poličska o.s může čerpat, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje závěrečnou informaci a finanční výsledky projektu ROP CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje spoluúčast města na financování nákladů realizační fáze projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." ve výši 60.010 Kč, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje vrácení částky 139.990 Kč do rozpočtu města jako vratky prostředků určených na předfinancování projektu dle Smlouvy č. 2010/01035, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje ponechání částky ve výši 140.000,- Kč poskytnutých Smlouvou
č. 2010/01035 na předfinancování projektu v rozpočtu svazku obcí Královská věnná města jako mimořádného příspěvku města, na zajištění povinné udržitelnosti projektu na období 2013 – 2018, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Dodatek Zřizovací listiny Masarykovy základní školy Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje financování rekonstrukce kanalizace v ulici Husova v částce cca 2000 tis. Kč vč. DPH z rozpočtu města Poličky na rok 2014, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje financování 2. etapy rekonstrukce kanalizace v ulici Janáčkova v částce cca 1100 tis. Kč vč. DPH z rozpočtu města Poličky na rok 2014, dle důvodové zprávy.

ZM postupuje RM k opakovanému projednání akci „Park v lokalitě Mánesova – 1. etapa (terénní úpravy a komunikace)“.
 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.