Město Polička

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 20. února 2014


ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, Bc. Antonína Kadlece a MVDr. Jiřího Teplého. 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a pana Jiřího Hejtmánka.

ZM
I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2014
příjmy ve výši                                   207.129,5 tis. Kč
výdaje ve výši                                  220.707,8 tis. Kč
schodek ve výši                                 13.578,3 tis. Kč,
který je kryt třídou 8 – financování.

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2014 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši            188.810,9 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši        18.318,6 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů                                          2.508,9 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši                    9.100,0 tis. Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5 a 6.

Změnu závazných ukazatelů lze provést bez rozpočtových změn v rámci účetní závěrky u technického zhodnocení nedokončeného dlouhodobého majetku nepřevyšujícího v případě hmotného majetku 40,0 tis. Kč a u nehmotného majetku 60,0 tis. Kč za rok.

II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.
Termín: 20. 2. 2014       Zodpovídá: OFP

ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2014 - 2020, dle důvodové zprávy.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: TAJ


ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny pro rok 2014 na akci „Hradební systém města Poličky - obnova hradebních úseků SO 19 a SO 20“, dle zpracované a schválené projektové dokumentace - IV. etapa, a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky, dle důvodové zprávy.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OÚPRaŽP

a/ ZM ruší své usnesení č. 21/b ze dne 28. 11. 2013.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OSM

b/ ZM schvaluje prodej bytu č. 940, 941 na  Sídlišti Hegerova, v obci a k. ú. Polička, části obce Horní Předměstí včetně spoluvlastnického podílu 31/1000 na společných částech domu a
na pozemcích pod stavbou, dle důvodové zprávy.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OSM

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je rozšíření bytové jednotky
č. 520/5 v domě č.p. 520, Paseky, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy s tím, že stavebník uhradí veškeré náklady spojené se stavebními úpravami souvisejícími s rozšířením bytové jednotky
č. 520/5 a se zápisem změny spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 520 a
na pozemku st.p.č. 1251 v obci a k.ú. Polička do katastru nemovitostí.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OSM

ZM schvaluje prodej podílu na stavebních parcelách č. 2860, č. 2861, č. 2862, č. 2863 a č. 2864 vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 899-903 v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OSM

a/ ZM ruší své usnesení č. 16 ze dne 28.11.2013 v části prodeje pozemku označeného dle GP č. 2170-221/2013 jako p.č. 1284/15 o výměře 406 m2 a p.č. 1284/5 o výměře 382 m2, dle důvodové zprávy.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OSM
b/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1284/3 označeného dle GP č. 2170-221/2013 jako p.p.č. 1284/15 o výměře 406 m2 v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 100,--Kč/m2, dle důvodové zprávy.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OSM
c/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1284/3 označeného nově dle GP č. 2170-221/2013 jako p.p.č. 1284/5 o výměře 382 m2 v k.ú. Polička za kupní cenu ve výši 100,--Kč/m2, dle důvodové zprávy.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OSM

a/ ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2014, dle důvodové zprávy.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OFP/b ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička a dodržování schválených pravidel pro poskytování těchto příspěvků.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OFP

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Hrad Svojanov,
dle důvodové zprávy.
Termín: 20. 2. 2014      Zodpovídá: OVV

ZM schvaluje zařazení území své obce do území působnosti SCLLD MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., Bystré, na období 2014 – 2020, dle důvodové zprávy.
Termín: 20. 2. 2014       Zodpovídá: místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.