Město Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. března 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Oldřicha Báču a MUDr. Patrika Lisého.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením paní Marii Báčovou a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.. 
ZM schvaluje použití druhé části státní finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny v Poličce pro rok 2014
na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu
v Poličce“ - odstranění havarijního stavu - etapa roku 2014 a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje:
a) výkup části pozemku p.č. 1161/3 označeného dle GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela č. 1161/5 v k.ú. Polička o výměře 1625 m2
b) výkup pozemkové parcely č. 1161/2 v k.ú. Polička o výměře 3033 m2
c) výkup pozemkové parcely č. 1153/3 v k.ú. Polička o výměře 3441 m2
d) výkup pozemkové parcely č. 1113/3 v k.ú. Polička o výměře 2018 m2
e) výkup části pozemku p.č. 1099 označeného dle GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela č. 1099/2 v k.ú. Polička o výměře 1730 m2
f) výkup části pozemku p.č. 1109/5 označeného dle GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela č. 1109/6 v k.ú. Polička o výměře 1145 m2,
dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 819/2 v k.ú. Polička o výměře 3266 m2, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 1113/4 o výměře 1133 m2 za část pozemku p.č. 1210/28 označenou dle GP č. 2205-58/2014 jako pozemková parcela
č. 1210/84 o výměře 1000 m2 vše v k.ú. Polička,
dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na prodej části pozemku p.č. 1210/24
o výměře cca 6 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.
               
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4583/1 o výměře cca 1700 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 4793/1 o výměře cca 4390 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy


ZM schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci v rámci LX. výzvy OPŽP
na projekty:
• Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304
• Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2014.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.