Město Polička

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. dubna 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, RNDr. Milana Janečku a pana Oldřicha Báču.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a RNDr. Ladislava Scheiba.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2014.

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2014.

ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 414 o výměře 511 m2, p. č. 450/2 o výměře
132 m2, p. č. 450/3 o výměře 89 m2 a p. č. 6082/6 o výměře 508 m2 za pozemky st. p. č. 1413/2 o výměře 30 m2, p. č. 6082/8 o výměře 183 m2, p. č. 6082/9 o výměře 275 m2, p. č. 6082/10 o výměře 337 m2, p. č. 6082/11 o výměře 149 m2 a p. č. 6082/12
o výměře 146 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně.

ZM schvaluje prodej podílů na stavebních parcelách č. 3054, 3055, 3056, 3057 vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 934-937 v obci a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 637/1 o výměře 31 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 1139 o výměře 5572 m2 a p. č. 1140/3 o výměře 289 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 1158/3 o výměře 3455 m2 v k. ú. Polička
za část pozemku p. č. 4793/1 označenou dle GP č. 2240-78/2014 jako p. p. č. 4793/5
o výměře 2591 m2 v k. ú. Polička. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí dle důvodové zprávy.
                                                                         
c/ ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 1149/1 o výměře 4287 m2 v k. ú. Polička za část pozemku p. č. 4793/1 označenou dle GP č. 2240-78/2014 jako p. p. č. 4793/6
o výměře 1752 m2 a část pozemku p. č. 4734/4 označenou dle téhož GP jako p. p. č. 4734/5
o výměře 1463 m2 v k. ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p. č. 146 o výměře cca 253 m2 v k. ú. Polička.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1/14/HSY-KS mezi ČR - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, jejímž předmětem je prodej pozemků st. p. č. 3226
o výměře 95 m2, st. p. č. 3227/1 o výměře 76 m2, st. p. č. 3228/1 o výměře 31 m2 a p. p. č. 2134/7 o výměře 481 m2, vše v k. ú. Polička.

a/ ZM ruší své usnesení č. 16 ze dne 28. 11. 2013 v části týkající se prodeje pozemku označeného dle GP č. 2170-221/2013 jako p. č. 1284/13 o výměře 382 m2.

b/ ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1284/3 označeného dle GP č. 2170-221/2013 jako p. p. č. 1284/13 o výměře 382 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2. Náklady spojené se zápisem vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující.

ZM ruší své usnesení č. 6 ze dne 27. 3. 2014, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezplatném převodu nemovitých věcí a smlouvu
o zřízení věcného práva č. 02/14/HSYM - BP mezi ČR - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemků vedených ve zjednodušené evidenci PK č. 410
o výměře 540 m2, PK č. 414 o výměře 1396 m2, PK č. 415 o výměře 640 m2, PK
č. 446/2 o výměře 1780 m2, PK č. 447/3 o výměře 140 m2, PK č. 476 o výměře 1735 m2, PK č. 477 o výměře 36 m2, a PK č. 479/2 o výměře 244 m2, vše v k. ú. Modřec, dle předloženého návrhu smlouvy.         

ZM schvaluje prodej pozemků označených dle GP č. 154-169/2013 jako p. č. 144/4
o výměře 37 m2 a p. č. 704/4 o výměře 15 m2, dle důvodové zprávy.

a/ ZM ruší ve svém usnesení č. 5/a ze dne 27. 3. 2014 odst. f), dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 1109/5 v k. ú. Polička o výměře 1714 m2,
dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že nabyvatel město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitostí.

ZM volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2014 - 2018 paní Ilonu Teplou, bytem Nerudova 342, Polička, pana Josefa Víta, bytem Družstevní 201, Polička a paní Jiřinu Brandejsovou, bytem Družstevní 429, Polička.


Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.