Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pustá Kamenice

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/05957/2014/30                                                                   Polička, 21. 7. 2014
Č. j.:          MP/14402/2014/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Pustá Kamenice, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Územního plánu Pustá Kamenice
 
Územní plán Pustá Kamenice vydalo Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 25. 6. 2014
 
opatřením obecné povahy č. 1/2014, které nabylo účinnosti dne 15. 7. 2014.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Pustá Kamenice (ÚP Pustá Kamenice) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, výkres veřejné infrastruktury – vodní hospodářství a výkres veřejné infrastruktury – energetika.
Odůvodnění ÚP Pustá Kamenice obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu a výkres širších vztahů.
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Pustá Kamenice včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Pustá Kamenice, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Pustá Kamenice je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Pustá Kamenice a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.pustakamenice.cz.
 
 
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
Opatření obecné povahy č. 1/2014
Příloha č. 1:
A) Textová část ÚP
B) Grafická část ÚP:
     1. Výkres základního členění území
     2. Hlavní výkres
     3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
     4. Výkres veřejné infrastruktury - vodní hospodářství
     5. Výkres veřejné infrastruktury - energetika
Příloha č. 2:
A) Textová část odůvodnění ÚP
B) Grafická část odůvodnění ÚP:
     6. Koordinační výkres
     7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
     8. Výkres širších vztahů

Pořizovatel ÚP Pustá Kamenice:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Pustá Kamenice:    Ing. arch. Milan Vojtěch, Sezemice