Město Polička

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. září 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, Bc. Antonína Kadlece a Mgr. Jana Matouše.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a pana Jiřího Hejtmánka.

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2014.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:

1. ZO ČSOP Polička, Polička, ve výši 18 000 Kč na pořízení nafukovací lodě - raftu, pořízení stanů

Divadelní spolek TYL POLIČKA, Polička, ve výši 20 000 Kč na přípravu a realizaci divadelních her, pořádání klubových jazzových večerů

Gymnázium, Polička, Polička, ve výši 10 000 Kč na materiál na ošacení studentského pěveckého sboru

Ing. MgA. Štěpán Jílek, Oldřiš ve výši 8 200 Kč na tisk a realizaci výstav fotografií

Pontopolis, Polička, ve výši 15 000 Kč na projekt starý mladý svět - 25 let svobody - besedy, výstavy, koncerty, divadla pro veřejnost a studenty středních škol a učilišť

Oblastní charita Polička, Polička, ve výši 3 000 Kč na nákup zpěvníků a orffových nástrojů

Středisko výchovné péče Svitavska, Květná, ve výši 12 000 Kč na nákup vybavení střediska (např. notebook, tiskárna, dataprojektor, mobilní telefon, laminátor, kroužkový vazač, promítací plátno)

Sportovní kluby Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na turnaj přípravky

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na soustředění mládeže; účast na Mistrovství Čech mládeže v šachu

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, Polička, ve výši 25 000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 15 000 Kč na renovaci oken malého sálu kulturního domu Jordán

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 13 000 Kč na zařízení na chlazení nápojů na akce ve „víceúčelovém areálu Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici

ZM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Štefanydes Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na FIDE OPEN Polička - turnaj v šachu.

a/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2014 dle důvodové zprávy vyjma změn navrhovaných v kapitole místní správa (19):

- ZM neschvaluje přesun rozpočtových prostředků ve výši 500 tis. Kč z běžných
do kapitálových výdajů, ř. č. 4 Opravy a údržba budov a dvora MěÚ a schvaluje zahrnutí prostředků stávajícího upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč do mimorozpočtové rezervy města
- ZM neschvaluje přesunutí prostředků ve výši 100 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů, ř. č. 5 Ostatní výdaje na místní správu
- ZM neschvaluje navýšení rozpočtových prostředků kapitálových výdajů, ř. č. 2 Rekonstrukce budov a dvora MěÚ a schvaluje snížení prostředků stávajícího upraveného rozpočtu ve výši 1 295 tis. Kč na částku 440 tis. Kč

b/ ZM pověřuje RM opětovným prověřením služeb spojených s financováním vytvoření jednotného vizuálního stylu – grafický manuál města Poličky před schválením smlouvy v RM.

ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 1097 o výměře 398 m2 a p. č. 1099/1 o výměře 1276 m2. Kupní cena činí 100 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitostí uhradí kupující.

ZM schvaluje snížení kupní ceny za prodej bytu č. 2 v domě č. p. 86 na ul. Otakarova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2975/10000 na společných částech domu č. p. 86 a na pozemku st. p. č. 38/1, vše v k. ú. a obci Polička, část obce Polička-město, na částku 338.200 Kč, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 5545/4 o výměře 37 m2, části p. p. č. 5545/3 o výměře 3 m2 a části p. p. č. 5545/48 o výměře 97 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.  

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 65/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 297/6 o výměře 36 m2 a p. č. 297/14 o výměře 238 m2 v k. ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitostí.

b/ ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 237 o výměře 133 m2, p. č. 238 o výměře 1863 m2 a části pozemku p. č. 297/7 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Lezník.

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 1219/15 o výměře 169 m2 a části pozemku p. č. 1219/4 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Borová u Poličky.

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 173/1 o výměře 466 m2 v k. ú. Modřec. Kupní cena činí 30 Kč/m2 a kupující uhradí  veškeré náklady spolené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 81 o výměře 16 m2 v k. ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 5932/23 o výměře 301 m2, p. č. 5932/12  o výměře 34 m2, p. č. 5932/10 o výměře 49 m2 a části p. č. 3003 o výměře cca 92 m2 za pozemek st. p. č. 566 o výměře 163 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k. ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání s tím, že veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí město Polička.

b/ ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 5932/13 o výměře 92 m2 za část pozemku p. č. 3003 o výměře 92 m2 po nabytí této části pozemku do vlastnictví města Poličky, vše v k. ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání s tím, že veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí město Polička.

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 3. 2. 2014, jehož předmětem je změna článku III. odst. 2) této smlouvy, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 52/2 o výměře 53 m2 v k. ú. Modřec. Kupní cena činí 30 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 6277/1 o výměře 522 m2. Kupní cena činí 80.000 Kč, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

ZM odkládá vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

ZM bere na vědomí výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

ZM schvaluje financování projektu v roce 2015 a vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele akce „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304“, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje financování projektu v roce 2015 a vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele akce „Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje doplnění programu o projednání výkupu lesních pozemků včetně porostů v k. ú. Hamry nad Křetínkou a v k. ú. Rohozná o celkové výměře 8,5969 ha.

ZM schvaluje výkup lesních pozemků včetně porostů p.č. 1609, 1612/1, 1613/1, 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1625, 1751, 1754/1, 1754/3, 1754/4, 1756, 1757, 1758, 1759 a 1766 v k.ú. Hamry nad Křetínkou a p.č.1600, 1601/1, 1601/2, 1604, 1606, 1631/1 v k.ú. Rohozná u Poličky o celkové výměře 8 59 69 m2. Kupní cena bude činit 60 % ceny stanovené na základě znaleckého posudku a bude uhrazena ve dvou splátkách - do 31. 12. 2014 splátka ve výši 600.000 Kč a do 30. 6. 2015 splátka ve výši 630.906 Kč, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.