Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Svojanov

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/19172/2013/32                                                                 Polička, 31. 10. 2014
Č. j.:          MP/21477/2014/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Svojanov, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Územního plánu Svojanov
 
Územní plán Svojanov vydalo Zastupitelstvo městyse Svojanov jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 1. 10. 2014
 
opatřením obecné povahy č. 1/2014, které nabylo účinnosti dne 25. 10. 2014.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Svojanov (ÚP Svojanov) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres koncepce technické infrastruktury a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění ÚP Svojanov obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Svojanov včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Úřadu městyse Svojanov, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Svojanov je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Bystré a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Svojanov a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.mestyssvojanov.cz.
 
 
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
Opatření obecné povahy č. 1/2014
Příloha č. 1:
I.A   Textová část ÚP
I.B   Grafická část ÚP:
        I.B.1.1 Výkres základního členění území - část 1
        I.B.1.2 Výkres základního členění území - část 2
        I.B.2.1 Hlavní výkres - část 1
        I.B.2.2 Hlavní výkres - část 2
        I.B.3.1 Výkres koncepce technické infrastruktury - část 1
        I.B.3.2 Výkres koncepce technické infrastruktury - část 2
        I.B.4.1 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 1
        I.B.4.2 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 2
Příloha č. 2:
II.A Textová část odůvodnění ÚP
II.B Grafická část odůvodnění ÚP:
       II.B.1.1 Koordinační výkres - část 1
       II.B.1.2 Koordinační výkres - část 2
       II.B.2.   Výkres širších vztahů
       II.B.3.1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 1
       II.B.3.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 2

Pořizovatel ÚP Svojanov:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Svojanov:    Ing. arch. Jarmila Bambuchová, Brno