Město Polička

Usnesení přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném

1/         ZM volí za členy návrhové Ing. Josefa Baláše, Ph.D., Mgr. Jana Matouše a Mgr. Jana Jukla.

2/         ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením Ing. Martina Kozáčka a pana Pavla Štefku.

3/         ZM volí za členy komise pro zajištění průběhu voleb starosty, místostarostky a dalších členů rady města Mgr. Markétu Šafářovou, pana Petra Šimona a MUDr. Miloslava Kaprase.  

4/         ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarostky a dalších členů rady města.

5/         ZM stanovuje, že radu města tvoří 7 členů.  

6/         ZM volí do funkce starosty pana Jaroslava Martinů. Starosta je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.

7/         ZM určuje v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že místostarostka bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

8/         ZM volí do funkce místostarostky paní Marii Kučerovou. Místostarostka je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněna.

9/         ZM volí do rady města tyto další členy:      

            JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.

            MUDr. Jiřího Tomana

            MUDr. Miloslava Kaprase    

            Mgr. Jana Matouše

            Mgr. Davida Šafáře

 

10/a     ZM zřizuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) a m), a § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

finanční výbor Zastupitelstva města Poličky

kontrolní výbor Zastupitelstva města Poličky

výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky

 

10/b     ZM stanovuje maximální počet členů každého výboru na 9 členů včetně předsedy výboru.

10/c     ZM pověřuje jednotlivé volební strany zastupitelstva města předložit návrhy na členy výborů, a to v termínu do 25. 11. 2014 na sekretariát starosty.

11/       ZM volí Ing. Josefa Baláše, Ph.D. předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.

12/       ZM volí RNDr. Ladislava Scheiba předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.

13/       ZM volí Mgr. Davida Šafáře předsedou Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

14/       ZM schvaluje neuvolněným zastupitelům navrhovanou výši měsíčních odměn a při souběhu výkonu funkcí souhrn měsíčních odměn za jednotlivé funkce, a to od 10. listopadu 2014 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

15/       ZM schvaluje termín dalšího zasedání ZM na 27. 11. 2014.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.