Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za komunální odpad

Město Polička

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014 usnesením č. 9 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad prostřednictvím odboru finančního a plánovacího (dále jen „správce poplatku“)

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[1]:

  1. fyzická osoba,

   1. která má v obci trvalý pobyt,

   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[2]

 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[3]

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 528 Kč a je tvořena:

  1. z částky 36,45 Kč za kalendářní rok a

  2. z částky 491,55 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 2. Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 4 404 796,88 Kč a byly rozúčtovány takto:

  Náklady 4 404 796,88 Kč děleno 8961 (8893 počet osob s pobytem na území obce + 68 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 491,55 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 491,55 Kč.

 3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[4]

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově v termínu do 30. června příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen prokázat.[5]

   

 2. Z poplatníků dle čl. 2 odst. 1 písm. a) se od poplatku osvobozují:

 3. poplatník, který je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v rodině,

 4. poplatník mladší 3 let,

 5. poplatník starší 85 let,

 6. poplatník, který se zdržuje v příslušném kalendářním roce v zahraničí a to nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců,    

 7. poplatník po dobu umístění ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody,

 8. poplatník, který pobývá v dětském domově, domově důchodců, ústavu sociální péče, psychiatrické léčebně, léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo jiném sociálním zařízení, a to nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců.

   

 9. Z poplatníků dle čl. 2 odst. 1 písm. b) se od poplatku osvobozují poplatníci, kteří jsou zároveň poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. a).

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[6]

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[7]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Je-li poplatníkdobě vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

 2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 28. 11. 2013.

 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.

 

 

 

 

……….………………………..                                                                      .......................................

           Jaroslav Martinů                                                                                       Marie Kučerová

                    starosta                                                                                                místostarostka                                       

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

[1] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[4] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

[5] § 92 a 93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

[6] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

                 

Vložil Coufal Jiří (3.12.2014), přečteno 2356x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za komunální odpad